Video Ustadz Wahabi Syafiq Basalamah Sebut Dzikir Berjama’ah dengan Nyanyi Rame-rame

Loading...

Video Ustadz Wahabi Syafiq Basalamah Sebut Dzikir Berjama’ah dengan Nyanyi Rame-rame. Sungguh keji dan jahat perkataan ulama Wahabi bernama Syafiq Bassallamah yang mengatakan bahwa berdzikir dan membaca shalawat setelah shalat Maghrib di Masjid dengan sebutan Nyanyi-Nyanyi Rame.

Berdzikir dan membaca shalawat bersama-sama setelah shalat Maghrib sudah menjadi kebiasaan di masjid-masjid Ahlu Sunnah Wal Jamaah di tanah air. Namun bagi Syafiq Bassallamah itu semua hanyalah Nyanyi-Nyanyi bikin rame yang mengganggu muslim lainnya yang pergi ke masjid untuk menjauhkan dunia.

Entah orang beriman macam apa Syafiq Basalamah ini, sehingga merasa terganggu dengan suara-suara dzikir menyebut nama Allah. Bukankah selayaknya ia merasa tenteram hatinya mendengar asma Allah disebut? Kok malah terganggu, aneh kan, orang beriman semacam ini?

Mari kita saksikan video Syafiq Bassallamah yang menyebut dzikir dan baca shalawat dengan suara sebagai Nyanyi-Nyanyi Rame alias bikin Rame hingga mengganggu Muslim lainnya di Masjid.

Padahal berdzikir bersama-sama dengan suara keras merupakan sunnah dan dikerjakan oleh Nabi SAW dan para Sahabatnya yang mulia dan agung dan para ulamat telah menyepakatinya.

(Lihat an-Nawawi dalam al-Adzkar, h. 70). Al-Imam at-Tirmidzi meriwayatkan bahwa suatu ketika Rasulullah ditanya: Ayyuddua Asmau?. (Apakah doa yang paling mungkin dikabulkan?). Rasulullah menjawab : Doa di tengah malam, dan seusai shalat fardlu. (at-Tirmidzi mengatakan: Hadits ini Hasan)

Dalil-dalil berikut ini menunjukkan kesunnahan mengeraskan suara dalam berdzikir secara berjamaah setelah shalat secara khusus.

Di antaranya hadits dari sahabat Abdullah ibn Abbas, bahwa ia berkata : Aku mengetahui selesainya shalat Rasulullah dengan takbir (yang dibaca dengan suara keras). (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Dalam hadits riwayat al-Imam Muslim disebutkan bahwa Abdullah ibn Abbas berkata : Kami mengetahui selesainya shalat Rasulullah dengan takbir (yang dibaca dengan suara keras) (HR. Muslim)

Kemudian Abdullah ibn Abbas berkata : Mengeraskan suara dalam berdzikir ketika orang-orang telah selesai shalat fardlu sudah terjadi pada zaman Rasulullah. (HR. Bukhari dan Muslim)

loading...

Dalam sebuah riwayat lain, juga diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan al-Imam Muslim, bahwa Ibn Abbas berkata : Aku mengetahui bahwa mereka telah selesai shalat dengan mendengar suara berdzikir yang keras itu. (HR. Bukhari dan Muslim)

Bagi Syafiq Bassallamah: Dzikir Berjamaah Mengganggu!

Orang beriman dan sholih pastilah akan sangat tenteram hatinya jika mendengar nama Allah disebut. Tapi anehnya, bagi Syafiq Bassallamah, bahwa Dzikir berjamaah menyebut nama Allah dan memuji Rasulullah itu mengganggu!

Padahal berkumpul dalam suatu majlis untuk berdzikir membuat pelakunya diampuni dosa-dosanya dan keburukan diri mereka digantikan oleh kebajikan.

Tidaklah duduk suatu kaum pada suatu majlis, di mana mereka berzikir kepada Allah Azza wa Jalla di tempat itu. Lalu (setelah selesai) mereka berdiri, melainkan dikatakan (oleh malaikat) kepada mereka: Berdirilah kalian, sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian dan keburukan-keburukan kalian pun telah diganti dengan berbagai kebaikan.

(Hadith Riwayat Imam al-Thabrani dari Sahl bin al-Hanzhaliyah r.a./ Zakiyuddin al-Mundziri, al-Targhib wa al-Tarhib, (Beirut: Dar al-Fikr, 1408 H/1989 M) Editir: Musthafa Muhammad Imarah, jilid II, hlm. 398.).

Tidaklah duduk suatu kaum berzikir (menyebut) nama Allah Azza wa Jalla melainkan dinaungilah mereka oleh para malaikat, dipenuhi mereka oleh rahmat Allah dan diberikan ketenangan kepada mereka, juga Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan malaikat yang ada di sisi-Nya. (Hadith Riwayat Imam Muslim, Imam Tirmidzi dan Imam Ibn Majah dari Abu Hurairah dan Abu Said al-Khudri r.a./ Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, Sahih Muslim,

(Bandung: Dahlan t.th), Jilid 2, hlm. 474, Abu Isa al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi, (Beirut: Dar al-Fikr, Cet. II, 1403 H/1983 M), Editor Abd al-Wahhab Abd al-Lathif, Jilid 2, hlm. 128, dan Abu Abdillah Ibn Majah al-Qazwini, Sunan Ibn Majah, )Beirut: Dar al-Fikr, Cet. II, tth), Jilid 2, hlm. 418. Dan lihat: Ahmad Dimyathi Badruzzaman, Amaliah Zikir Taubah M. Arifin Ilham Ditinjau Dari Syariat islam, (Depok: Cipta Salam, Cet. 1, 1426 H/2002 M), hlm. 7.)

Tambahan bukti bahwa Dzikir zahir dengan suara keras dan juga secara berjamaah mempunyai dalil kuat.

Allah Taala berfirman: Aku kuasa untuk berbuat seperti harapan hambaku terhadapku, dan aku senantiasa menjaganya dan memberinya taufiq serta pertolongan kepadanya jika ia menyebut namaku. Jika ia menyebut namaku dengan lirih Aku akan memberinya pahala dan rahmat dengan sembunyi-sembunyi, dan jika ia menyebutku secara berjamaah atau dengan suara keras maka aku akan menyebutnya di kalangan malaikat yang mulia. (HR Bukhari-Muslim)

loading...

Allahu Allam.

Loading...

You might like

About the Author: admin

KOLOM KOMENTAR ANDA :