Nggak Haram Berzikir Dengan Biji Tasbih

Yang Benar Saja Masa Menggunakan Tasbih Dalam Menghitung Bacaan Dzikir Dinilai Bid’ah Sesat?! (Mewaspadai Ajaran Wahhabi)

Oleh: Abou Fateh

Beberapa Hitungan total Dzikir Yang Disebutkan Dalam Sunnah

Dalam beberapa hadits disebutkan mengenai hal berapa hitungan total dzikir yang dianjurkan untuk dibaca di dalam shalat, sesudah shalat atau di luar shalat. Mulai dari bacaan 1 kali, 3 kali, 7 kali, 10 kali, 33 kali dan lainnya. Berikut ini akan disebutkan jumlah-jumlah yang secara terang dianjurkan dalam beberapa hadits untuk dibaca lebih dari seratus kali. Sekaligus ini selaku bantahan atas sebagian orang di masayarakat kita yang “mengharamkan” membaca dzikir dengan hitungan-hitungan tertentu.
Yang amat ironis ialah bahwa di antara mereka yang “mengharamkan” membaca dzikir dengan hitungan-hitungan tertentu ada yang mengklaim dirinya selaku ahli hadits. Lalu ia menjelaskan bahwa hitungan total bilangan terbanyak untuk dzikir yang disebutkan dalam sunnah ialah seratus kali saja. Sebab itu, menurut dia, kalau seseorang membaca dzikir tertentu dengan hitungan lebih dari seratus kali maka hukumnya haram. Hasbunallah
Biji Tasbih – CC BY by syed_ikhwan
1. al-Imam Ahmad ibn Hanbal meriwayatkan dari sahabat ‘Abdullah ibn ‘Amr bahwa Rasulullah bersabda:
???? ????? ??? ????? ?????? ????? ???????? ??? ???????? ????? ???? ????????? ?????? ????????? ?????? ????? ????? ?????? ???????? ????????? ??????? ???? ?????? ???? ?????????? ?????? ????? ???????? ????? ?????????? ?????? ???????? ?????? ?????????? ???? ????????” ????? ?????????? ??????????????: ??????? ???????? ????????????????? ?????? ??????? ?????: ???? ????? ??????” ????????? ???????? ???????.
“Sesiapa saja membaca: “La Ilaha Illallahu Wahdahu La Syarika Lahu Lahu al-Mulku Wa Lahu al-Hamdu Wa Huwa ‘Ala Kulli Syai’in Qadir” sebanyak dua ratus kali dalam sehari, maka tak ada seorangpun sebelumnya yang dapat mendahuluinya dan tak ada seorang-pun setelahnya yang dapat menyamainya, kecuali orang yang melaksanakan amal yang lebih afdlal darinya”. (Al-Hafizh al-Haytsami berkata: Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan ath-Thabarani. Cuma saja dalam riwayat ath-Thabarani lafazhnya ialah “Fi Kulli Yaum…”. Dan perawi-perawi riwayat Ahmad ialah orang-orang tsiqat (Orang-orang dipercaya).
2. al-Imam an-Nasa-i meriwayatkan dalam kitab ‘Amal al-Yaum Wa al-Lailah bahwa Rasulullah bersabda:
???? ????? ??? ????? ?????? ????? ???????? ??? ???????? ????? ???? ????????? ?????? ????????? ?????? ????? ????? ?????? ???????? ??????? ??????? ????? ???????? ????????? ??????? ????? ??????? ???? ?????? ?????? ?????????? ????? ?????? ???? ????? ???????? ???? ??????.
“Barangsiapa membaca: “La Ilaha Illallahu Wahdahu La Syarika Lahu, Lahu al-Mulku Wa Lahu al-Hamdu Wa Huwa ‘Ala Kulli Syai’in Qadir” sebanyak seratus kali di pagi hari, dan seratus kali di sore hari, maka tak ada seorangpun yang dapat mengunggulinya, kecuali orang yang membaca lebih afdlal darinya”.
3. Dalam riwayat lainnya dalam kitab ‘Amal al-Yaum Wa al-Lailah, al-Imam an-Nasa-i juga meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda:
???? ????? ??? ????? ?????? ????? ???????? ??? ???????? ????? ???? ????????? ?????? ????????? ?????? ????? ????? ?????? ???????? ??????? ??????? ???? ?????????? ?????? ???????? ?????? ???? ????? ?????? ??? ????? ???? ????????.
“Barangsiapa membaca: “La Ilaha Illallahu Wahdahu La Syarika Lahu, Lahu al-Mulku Wa Lahu al-Hamdu Wa Huwa ‘Ala Kulli Syai’in Qadir” sebanyak sebanyak dua ratus kali, maka tak ada seorangpun setelahnya yang dapat menyamainya, kecuali orang yang membaca sama dengan yang dibacanya atau yang lebih afdlal darinya”.
4. Dalam kitab ‘Amal al-Yaum Wa al-Lailah al-Imam an-Nasa-i juga meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda:
???? ????? ???? ?????? ????????? ??????? ??? ????? ?????? ????? ???????? ??? ???????? ????? ???? ????????? ?????? ????????? ?????? ????? ????? ?????? ???????? ???? ?????????? ?????? ????? ???????? ????? ?????????? ?????? ????? ???????? ?????? ???? ?????? ???????? ???? ????????.
“Barangsiapa membaca: “La Ilaha Illallahu Wahdahu La Syarika Lahu Lahu al-Mulku Wa Lahu al-Hamdu Wa Huwa ‘Ala Kulli Syai’in Qadir” sebanyak sebanyak dua ratus kali dalam sehari, maka tak ada seorangpun sebelumnya yang dapat mendahuluinya dan tak ada seorang-pun setelahnya yang dapat menyamainya, kecuali orang yang melaksanakan amal yang lebih afdlal dari amalnya”.
5. al-Imam Muslim meriwayatkan dalam Shahih-nya dari sahabat Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda:
???? ????? ?????? ???????? ???????? ????????: ????????? ????? ???????????? ??????? ???????? ???? ?????? ?????? ?????? ???????????? ?????????? ?????? ????? ???? ?????? ?????? ????? ?????? ??? ????? ???? ????? ???????? (???? ????)
“Barangsiapa membaca di pagi dan sore hari: “Subhanallah Wa Bihamdih” sebanyak seratus kali, maka tak ada seorangpun di hari kiamat nanti yang dapat mengunggulinya kecuali orang yang membaca seperti yang dibacanya atau lebih beberapa darinya”. (HR. Muslim)
6. al-Imam Ahmad ibn Hanbal meriwayatkan dari Ummu Hani’ binti Abu Thalib, bahwa ia (Ummu Hani’) berkata: “Suatu saat saya berjumpa dengan Rasulullah. Saya berkata: “Wahai Rasulullah, saya ini telah tua dan mulai lemah, karenanya perintahkan saya dengan suatu amalan yang dapat saya kerjakan sambil duduk”. Lantas Rasulullah berkata: “Bacalah:
????????? ????? ??????? ???????????? ?????????? ???????? ???? ??????? ???????? ??????????????? ???? ?????? ?????????????? ??????????? ????? ??????? ???????????? ???????? ???? ??????? ?????? ??????????? ?????????? ???????????? ????????? ???? ???????? ?????? ??????????? ????? ??????? ???????????? ?????????? ???????? ???? ??????? ???????? ??????????? ?????????????? ??????????? ????? ??????? ???????????? ???????? ??? ?????? ?????????? ??????????? ????? ???????? ?????????? ??????? ?????? ?????? ???? ???????? ???????? ??? ???????? ???? (???? ??????? ?????? ???????? ??????? ???????? ?? ??????? ????????)
“Bacalah tasbih seratus kali, sungguh itu sebanding dengan seratus budak yang engkau merdekakan dari anak nasab Nabi Isma’il. Bacalah hamdalah seratus kali, sungguh itu sebanding dengan seratus ekor kuda berpelana dan dikekang yang membawa perbekalan perang di jalan Allah. Bacalah takbir seratus kali, sungguh itu sebanding dengan seratus unta yang engkau sedekahkan dan diterima oleh Allah. Dan bacalah tahlil seratus kali, maka ia akan memenuhi antara langit dan bumi. Dan pada hari itu tak ada amal seorang-pun yang diunggulkan atas kau kecuali orang yang melaksanakan seperti yang engkau lakukan”. (Hadits ini dihasankan oleh al-Hafizh al-Haitsami dan al-Hafizh al-Mundziri dalam kitabnya at-Targhib Wa at-Tarhib).
Faedah Hadits:
Hadits-hadits ini mempertunjukkan adanya beberapa hitungan total untuk dzikir-dzikir tertentu; seratus atau dua ratus kali, tanpa mencegah kalau dilebihkan, bahkan menganjurkan. Sebab di akhir hadits-hadits tersebut disebutkan bahwa yang dapat menyamai orang-orang yang berdzikir dengan bilangan-bilangan tersebut ialah orang yang berdzikir dengan hitungan total yang sama atau lebih beberapa dari pada itu. Ini artinya dianjurkan untuk berdzikir dengan hitungan total yang lebih beberapa dari yang disebutkan. Oleh karenanya para ulama kita yang merupakan Ahl al-‘Ilm Wa al-Fahm berkata: “Adanya hadits-hadits yang menganjurkan untuk membaca dzikir tertentu dengan bilangan tertentu tak artinya haram kalau berdzikir kurang dari bilangan tersebut atau lebih darinya. Sebab yang dimaksud oleh hadits-hadits tersebut ialah untuk mempertunjukkan keutamaan tertentu, bagi dzikir tertentu, dengan hitungan total tertentu tersebut. Sementara itu di sisi lain beberapa sekali ayat-ayat dan hadits-hadits yang secara mutlak menganjurkan untuk berdzikir tanpa menyebutkan hitungan total atau bilangan tertentu. Bahkan beberapa ayat-ayat dan hadits-hadits yang mempertunjukkan anjuran untuk berdzikir sebanyak-banyaknya”.
Dengan sedemikian berdzikir dengan hitungan total berapapun ialah hal yang diizinkan, sebab anjuran untuk memperbanyak dzikir bersifat umum tanpa dibatasi dengan bilangan tertentu. Allah berfirman:
??? ???????? ????????? ???????? ????????? ??????? ??????? ????????? ???????????? ???????? ?????????? (???????: 41-42)
“Wahai orang-orang beriman, berdzikirlah kalian (menyebut nama Allah), denagn dzikir yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepada-Nya di waktu pagi dan petang”. (QS. al-Ahzab: 41-42)
Dalam ayat lain, Allah berfirman:
??????????????? ??????? ???????? ??????????????? ??????? ??????? ?????? ?????????? ????????? ???????? (???????: 35)
“Laki-laki dan wanita yang beberapa menyebut (nama) Allah, Allah sudah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar”. (QS. al-Ahzab: 35)
Dalam sebuah hadits, Rasulullah bersabda:
???????? ???? ?????? ??? ?????? ????? ??????? ?????? ??????? (???? ??? ??? ???? ????? ?????? ?????? ??? ???)
“Perbanyaklah membaca “La Haula Wa La Quwwata Illa Billah”. (HR. Ibn Abi Syaibah dan dinilai Hasan oleh al-Hafizh Ibn Hajar)
Dalam hadits lain Rasulullah bersabda:
??????????????? ???? ???????????? ????????????? ? ??? :????? ???? ??? ???????? ????? ? ?????: ????????????? ??????????????? ??????????????? ??????????????? ?? ??? ?????? ????? ??????? ?????? ??????? (???? ??? ???? ??????? ??????? ????? ???? ???? ??????? ???)
“Perbanyaklah oleh kalian dari al-Baqiyat ash-Shalihat! Lantas ditanyakan kpd Rasulullah: Apakah al-Baqiyat ash-Shalihat itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab: “Takbir, Tahlil, Tahmid, Tasbih dan La Haula Wa La Quwwata Illa Billah”. (HR. Ibn Hibban, al-Hakim dan keduanya mengumumkan Shahih. Juga diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Ya’la dengan sanad yang Hasan)
Kedua ayat dan kedua hadits tersebut menganjurkan untuk memperbanyak dzikir tanpa dibatasi dengan batasan bilangan tertentu. Melainkan dengan sebanyak apapun yang diinginkan. Beberapa dapat artinya ratusan atau ribuan. Dengan sedemikian boleh bagi seseorang untuk merutinkan dzikir tertentu dengan bilangan tertentu, baik ratusan, ribuan, lebih dari pada itu, atau kurang dari pada itu. Bukankah amalan yang paling digandrungi oleh Allah ialah yang dirutinkan walaupun tidak banyak. Rasulullah bersabda:
??????? ??????? ??????????? ????? ????? ??? ???????? ???????? ?????? ????? (????? ???? ?? ?????)
“Dan sesungguhnya amal yang paling digandrungi oleh Allah ialah yang terus menerus dirutinkan walaupun tidak banyak”. (HR. Muslim)
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam berdzikir boleh dengan bilangan tertentu seperti bilangan-bilangan yang disebutkan dalam hadits. Juga boleh berdzikir dengan bilangan yang ia tentukan sendiri, yang ia rutinkannya. Boleh juga berdzikir sebanyak-banyaknya berapapun jumlahnya tanpa batas tertentu, atau bahkan tanpa dihitung sekalipun.

Berdzikir Mempergunakan Tasbih

Al-Muhaddits asy-Syekh as-Sayyid ‘Abdullah al-Ghumari dalam Itqan ash-Shan’ah Fi Tahqiq Ma’na al-Bid’ah, menuliskan selaku berikut:
????????????? ???????? ??????????? ???????????????? ??????????????? ?????? ????????????? ????????????? ????????????.
“Tasbih dapat menghitung jumlah-jumlah dzikir yang dianjurkan dalam sunnah. Dan sebab alat-alat untuk ibadah mempunyai hukum yang sama dengan tujuannya itu sendiri; yaitu ibadah, maka artinya tasbih juga disyari’atkan (Artinya, sebab dzikir disyari’atkan maka alat untuk berdzikir-pun disyari’atkan)” [Itqan ash-Shun’ah, h. 45].
Para ulama mengumumkan bahwa berdzikir dengan mempergunakan Biji tasbih hukumnya boleh berdasarkan hadits-hadits berikut:
1. Hadits riwayat Sa’d ibn Abi Waqqash bahwa dia berbarengan Rasulullah menyaksikan seorang wanita sedang berdzikir. Di depan wanita tersebut terdapat biji-bijian atau kerikil yang ia dipakai untuk menghitung dzikirnya. Lalu Rasulullah berkata kepadanya:
?????????? ????? ???? ???????????????? ???? ????? ???? ????????? ????????? ????? ?????? ??? ?????? ???? ?????????? ??????????? ????? ?????? ??? ?????? ???? ???????? ??????????? ????? ?????? ??? ?????? ????? ??????????? ????? ?????? ??? ???? ??????? ??????? ???????? ?????? ????? ??????????? ??? ?????? ????? ????? ????? ?????? ????? ?????? ????? ????? ?????? ????? ??????? ?????? ??????? ?????? ????? (???? ??????? ?????? ?????? ??? ????? ??????? ?????? ?????? ??? ??? ?? ????? ???????)
“Saya beritahu kau cara yang lebih mudah dari ini atau lebih afdlal. Bacalah: “Subhanallah ‘Adada Ma Khalaqa Fi as-Sama’, Subhanallah ‘Adada Ma Khalaqa Fi al-Ardl, Subhanallah ‘Adada Ma Baina Dzalika, Subhanallah ‘Adada Ma Huwa Khaliq”, (Subhanallah -maha suci Allah- sebanyak makhluk yang Dia ciptakan di langit, Subhanallah sebanyak makhluk yang Dia ciptakan di bumi, Subhanallah sebanyak makhluk yang Dia ciptakan di antara langit dan bumi, Subhanallah sebanyak seluruh makhluk yang Dia ciptakan). Lantas baca “Allahu Akbar” seperti itu. Lalu baca “Alhamdulillah” seperti itu. Dan baca “La Ilaha Illallah” seperti itu. Serta baca “La Hawla Wala Quwwata Illa Billah” seperti itu. (HR. at-Tirmidzi dan dinilainya Hasan. Dinyatakan Shahih oleh Ibn Hibban dan al-Hakim. Serta dinilai Hasan oleh al-Hafizh Ibn Hajar dalam Takhrij al-Adzkar).
2. Hadits diriwayatkan dari Umm al-Mukminin, salah seorang istri Rasulullah, bernama Shafiyyah. Bahwa beliau (Shafiyyah) berkata:
?????? ??????? ???????? ????? ????? ????? ?????? ???????? ???????? ??????? ?????????? ?????? ??????? ????????? ?????? ???????: ?????? ????????? ???????? ????? ??????????? ?????????? ?????? ????????? ????? ?????????: ???????????? ???????: ???????? ????????? ????? ?????? ??? ?????? ???? ?????? (???? ??????? ??????? ?????????? ?????? ?????? ?????? ??? ??? ?? ????? ???????)
“Suatu saat Rasulullah menemuiku dan saat itu ada di hadapanku empat ribu biji-bijian yang saya gunakan untuk berdzikir. Lalu Rasulullah berkata: Kau sudah bertasbih dengan biji-bijian ini?! Maukah kau saya ajari yang lebih beberapa dari ini? Shafiyyah menjawab: Iya, ajarkanlah kepadaku. Lalu Rasulullah bersabda: “Bacalah: “Subhanallah ‘Adada Ma Khalaqa Min Sya’i” (HR. at-Tirmidzi, al-Hakim, ath-Thabarani dan lainnya, dan dihasankan oleh al-Hafizh Ibn Hajar dalam kitab Nata-ij al-Afkar Fi Takhrij al-Adzkar)
Faedah Hadits:
Dalam dua hadits ini Rasulullah mendiamkan, artinya menyetujui (iqrar), dan tak mengingkari sahabat yang berdzikir dengan biji-bijian dan kerikil-kerikil tersebut. Rasulullah cuma mempertunjukkan kpd yang lebih afdlal dari menghitung dzikir dengan biji-bijian atau kerikil. Dan saat Rasulullah mempertunjukkan kpd sesuatu yang lebih afdlal (al-afdlal), hal ini bukan artinya untuk menafikan yang telah ada (al-mafdlul). Artinya, yang telah adapun (al-mafdlul) boleh ditunaikan.
Dari iqrar Rasulullah ini dapat diambil dalil bahwa bertasbih dengan kerikil atau biji-bijian ada keutamaan atau faedah pahalanya. Sebab seandainya tak ada keutamaannya, artinya Rasulullah menyetujui ibadah yang sia-sia, yang tak berpahala, dan terang hal ini tak mungkin terjadi. Rasulullah tak akan mendiamkan sesuatu yang tak ada gunanya.
Syekh Mulla ‘Ali al-Qari saat menerangkan hadits Sa’d ibn Abi Waqqash di atas, dalam kitab Syarh al-Misykat, menuliskan selaku berikut:
?????? ?????? ???????? ???????????? ??????????? ?????????????? ????? ????? ??????? ???????? ????????? ???? ??????????? ???? ??? ?????? ?????? ??????????????? ????????????????? ??????? ??????? ????.
“Ini ialah dasar yang shahih untuk membolehkan penggunaan tasbih, sebab tasbih ini semakna dengan biji-bijian dan kerikil tersebut. Sebab tak ada bedanya antara yang tersusun rapi (diuntai dengan tali) atau yang terpencar (tak teruntai) bahwa tiap-tiap itu seluruh ialah alat untuk menghitung dzikir” [Syarh al-Misykat, j. 3, h. 54].
3. Hadits ‘Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah bersabda:
?????? ???????????? ??????????? (???? ???????? ?? ???? ???????)
“Sebaik-baik pengingat kpd Allah ialah tasbih” (HR. ad-Dailami dalam Musnad al-Firdaus)
Faedah Hadits:
Hadits ini ialah hadits Dla’if. Hadits ini bukan Maudlu’ (palsu) seperti dikatakan oleh Nashiruddin al-Albani. Hadits ini menyokong dua hadits shahih di atas yang membolehkan bertasbih dengan tasbih. Maka hadits ini boleh dimaknai: bahwa “Sebaik-baik pengingat kpd Allah ialah alat dzikir yang dinamakan tasbih”.
Al-Muhaddits asy-Syekh ‘Abdullah al-Harari dalam risalahnya berjudul at-Ta’aqqub al-Hatsits ‘Ala Man Tha’ana Fima Shahha Min al-Hadits, menuliskan selaku berikut:
????? ??????? ????????? ????? ???????? ?????????? ???????????? ???????????????? ????? ????????: ?????? ???????????? ??????????? ???????? ?????? ????????? ????????? ??? ???????? ????????? ????? ?????????? ???????? ????????? ????????????? – ????? ?????????????- ????? ????? ???????? ????????? ?????? ???????? ?????????? ???? ????????? ???? ????????? ???????????? ???? ???? ?????? ????????? ?????? ????????? ??? ???????? ?????? ?????? ???? ????????? ????? ????? ?????? ???? ??????????? ?????? ???????????? ??????? ???????????? ???????? ????????? ??????? ?????? ??????????? ?????? ?????? ??????. ?????????? ???????? ????? ??? ???????? ???? ???????? ????????????? ?????????? ???? ??????? ?????????????? ????? ????????? ?????????? ??????? ??? ???? ???? ??????????? ????? ??????? ???? ?????? ??????????? ???? ?????????? ????? ??????? ???? ??????? ????????? ????????????? ??????????? ???? ?????? ?????? ?????? ?????? ??????????? ?????????? ???? ???????? ???????? ??????? ??????? ????????? ??????? ???????????? ????? ???? ????????????? ?????????? ???? ?????? ????????????.
“Lantas kesimpulan pembahasan kita sesuai kaedah-kaedah ilmu hadits, bahwa hadits “Ni’ma al-Mudzkkir as-Subhah” ialah Dla’if dengan sanad ini. Tetapi tidaklah dicegah mengamalkan hadits ini. Melainkan yang dicegah ialah mengamalkan hadits dla’if -selain maudlu’ (palsu)- apa bila hadits tersebut amat lemah (Syadid adl-Dla’f). Hadits yang amat lemah ialah hadits yang cuma diriwayatkan oleh seorang kadzdzab (pendusta), atau dituduh berdusta atau amat parah kesalahannya dalam meriwayatkan hadits. Sedangkan dalam sanad hadits ini tak terdapat perawi-perawi seperti itu, dan tak ada seorang ahli hadits-pun yang mengumumkan adanya tafarrud di dalamnya (cuma diriwayatkan oleh perawi dengan sifat-sifat yang disebutkan). Dalam hadits ini juga terdapat syarat lain (untuk dibolehkan mengamalkan hadits Dla’if yang bukan Maudlu’ dan bukan Syadid adl-Dla’f), yaitu masuk dalam dalil umum. Dan dalil umum dalam problem ini diambil dari hadits bertasbih dengan kerikil dari sisi bahwa dibenarkan mempergunakan alat untuk menghitung hitungan total dzikir dengan apapun yang semakna dengan kerikil. Jadi kalau dilihat keadaan hadits ini, tak ada larangan untuk mengamalkannya. Apalagi ada sebagian ahli hadits seperti al-Imam Ahmad ibn Hanbal, Abu Dawud, Ibn Mahdi, Ibn al-Mubarak yang membolehkan mengamalkan hadits Dla’if tanpa syarat atau ketentuan apapun seperti disebutkan dalam Tadrib ar-Rawi dan buku-buku ilmu Musthalah al-Hadits yang lain” [at-Ta’qqub al-Hatsits, h. 64-65].
Bahkan al-Muhaddits asy-Syekh ‘Abdullah al-Ghumari dalam Itqan ash-Shun’ah Fi Tahqiq Ma’na al-Bid’ah, hlm. 45-46, menekankan bahwa saat orang berdzikir mempergunakan biji-bijian, kerikil atau tasbih, sesungguhnya dia menghitung dzikir dengan jari-jari tangannya juga, sebab dia mempergunakan jari-jarinya untuk mengambil dan memegang biji-bijian atau kerikil tersebut, ia juga mempergunakan jari-jarinya untuk menggerakkan dan memutar tasbih tersebut. Artinya ia memperoleh pahala seperti halnya bila dia cuma mempergunakan jari-jarinya untuk menghitung dzikirnya tersebut. Dengan sedemikian menghitung dzikir dengan biji-bijian, kerikil atau tasbih, artinya masuk dalam kesunnahan berdzikir dengan mempergunakan jari-jari tangan yang disebutkan dalam hadits Yusairah [Itqan ash-Shun’ah, h. 45-46]. Dalam hadits Yusairah ini Rasulullah bersabda:
??????????? ??????????????? ??????????????? ???????????????? ????? ?????????? ???????????? ???????????? ??????????? ????????????? ???????????? ????????????? ??????????????? (????? ??? ??? ???? ???? ???? ?????????)
“Bacalah oleh kalian Tasbih, Tahlil dan Taqdis, dan jangan lupa memohon rahmat Allah, dan hitunglah dengan jari-jari tangan sebab nanti di akhirat jari-jari tersebut akan ditanya dan nantinya akan berbicara dan menjawab”. (HR. Ibn Abi Syaibah, Abu Dawud dan at-Tirmidzi)

Antara Menghitung Dzikir Dengan Jari Atau Tasbih

Dzikir yang dibaca oleh seseorang kalau dihitung dengan jari-jari tangan kanan itu lebih afdlal. Sebab hal itu yang dianjurkan oleh Rasulullah (Warid) dengan perkataan dan dengan perbuatannya sendiri. Sebagaimana diriwayatkan oleh ‘Abdullah ibn ‘Umar bahwa Rasulullah saat bertasbih beliau menghitungnya dengan jari-jari tangan kanannya (HR. Abu Dawud, at-Tirmidzi, al-Hakim dan al-Baihaqi dalam Sunan-nya).
Akan tetapi sedemikian, hal ini bukan artinya menghitung dzikir dengan sesuatu yang lain tak boleh, walaupun memang yang lebih afdlal menghitung dengan jari-jari tangan. Dengan dalil bahwa suatu saat Rasulullah mendapati salah seorang istrinya yang bernama Shafiyyah menaruh empat ribu biji kurma dihadapannya yang ia gunakan untuk menghitung tasbihnya (HR. at-Tirmidzi, al-Hakim, ath-Thabarani dan lainnya). Dalam hadits ini Rasulullah tak mencegah, serta tak mengingkari perbuatan Shafiyyah tersebut. Rasulullah cuma mempertunjukkan kpd Shafiyyah kepada yang lebih mudah dan lebih afdlal, seperti yang sudah kita kemukakan di atas dengan dalil-dalilnya.
Sedemikian juga ada beberapa sahabat lain yang menghitung bacaan dzikirnya dengan biji kurma, kerikil atau benang yang disimpulkan. Di antaranya sahabat Abu Shafiyyah; salah seorang bekas budak Rasulullah, sebagaimana diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad ibn Hanbal dalam kitab az-Zuhd, dan kitab al-Jami’ fi al-‘Ilal wa Ma’rifat ar-Rijal. Juga seperti yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Baghawi dalam kitab Mu’jam ash-Shahabah. Termasuk di antaranya sahabat Sa’d ibn Abi Waqqash, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah dalam kitab al-Mushannaf, dan Ibn Sa’d dalam kitab ath-Thabaqaat. Juga di antaranya sahabat Abu Hurairah, sebagaimana diriwayatkan oleh ‘Abdullah ibn Ahmad dalam kitab Zawaa-id az-Zuhd, al-Hafizh Abu Nu’aim dalam kitab Hilyah al-Auliya’, serta diriwayatkan adz-Dzahabi dalam kitab Tadzkirah al-Huffazh dan kitab Siyar A’lam an-Nubala’. Lantas pula di antaranya sahabat Abu ad-Darda’, sebagaimana diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad ibn Hanbal dalam kitab az-Zuhd, dan lainnya.
Dari sini para ulama menyimpulkan bahwa hukum menghitung dzikir dengan tasbih atau semacamnya ialah boleh, tak haram, walaupun yang lebih baik (afdlal) menghitungnya dengan jari tangan kanan. Hukum yang serupa dengan ini ialah mengenai hal shalat Rawatib al-Faraidl (Qabliyyah dan Ba’diyyah). Bahwa yang lebih afdlal shalat sunnah Rawatib tersebut dilaksanakan di rumah, akan tetapi bukan artinya haram kalau shalat sunnah tersebut ditunaikan di masjid.
Bahkan al-Faqih al-‘Allamah Ibn Hajar al-Haitami dalam kitab al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyyah, menuliskan bahwa sebagian ulama sudah merinci mengenai hal keutamaan berdzikir antara dengan jari-jari atau dengan untaian tasbih. Beliau menuliskan selaku berikut:
???? ?????? ???????????? ????????? ????? ???????? ????????????? ????????? ???????? ????????????? ????????.
“Kalau orang yang berdzikir tak kuatir salah hitung maka menghitung dzikir dengan jari-jari tangan hukumnya lebih afdlal. Akan tetapi kalau ia kuatir salah hitung maka menghitung dengan tasbih lebih afdlal” [al-Fatwa al-Kubra, j. 1, h. 152].

Amaliah Para Ulama Salaf Dan Khalaf

Berikut ini sebagian para ulama Salaf dan para ulama Khalaf yang berdzikir mempergunakan kerikil, biji kurma, atau semacam ikatan yang disimpulkan jadi untaian tasbih. Di antaranya ialah:
1. Shafiyyah. Beliau ialah Umm al-Mu’minin, salah seorang istri Rasulullah. Dalam menghitung dzikir beliau mempergunakan biji-biji kurma atau kerikil-kerikil seperti yang sudah kita sebutkan di atas. Hadits ini diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, al-Hakim, dan ath-Thabarani.
2. Abu Shafiyyah. Beliau ialah salah seorang bekas budak Rasulullah. Dalam menghitung dzikirnya beliau mempergunakan kerikil-kerikil atau biji-biji kurma. Hadits ini dituturkan oleh al-Imam al-Baghawi dalam kitab Mu’jam ash-Shahabah, al-Hafizh Ibn ‘Asa-kir dalam kitab Tarikh Dimasyq, al-Imam Ahmad ibn Hanbal dalam kitab az-Zuhd dan kitab al-Jami’ Fi al-‘Ilal Wa Ma’rifah ar-Rijal, al-Imam al-Bukhari dalam kitab at-Tarikh al-Kabir, al-Imam Ibn Abi Hatim dalam kitab al-Jarh Wa at-Ta’dil, Ibn Sayyid an-Nas dalamkitab ‘Uyun al-Atsar, al-Imam al-Baihaqi dalam kitab Syu’ab al-Iman, dan Ibn Katsir dalam al-Bidayah Wa an-Nihayah.
3. Sa’ad ibn Abi Waqqash. Beliau ialah salah seorang sahabat Rasulullah terkemuka. Dalam berdzikir beliau mempergunakan kerikil dan biji-biji kurma. Diriwayatkan oleh Ibn Sa’d dalam kitab ath-Thabaqat al-Kubra, dan Ibn Abi Syaibah dalam kitab al-Mushannaf.
4. Abu Hurairah. Sahabat Rasulullah terkemuka ini mempunyai benang dengan simpulannya sebanyak dua ribu bundelan. Sebelum tidur beliau berdzikir dengan mempergunakan alat ini sampai selesai. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Nu’aim dalam kitab Hilyah al-Awliya’, ‘Abdullah ibn Ahmad dalam kitab Zawa-id az-Zuhd, adz-Dzahabi dalam kitab Tadzkirah al-Huffazh dan Siyar A’lam an-Nubala’. Juga diriwayatkan bahwa Abu Hurairah berdzikir dengan mempergunakan biji kurma atau kerikil sebagaimana disebutkan oleh Abu Dawud dalam kitab Sunan, dan Ahmad ibn Hanbal dalam kitab Musnad.
5. Abu ad-Darda’. Sahabat Rasulullah ini berdzikir dengan biji kurma ‘Ajwah, sebagaimana diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad ibn Hanbal dalam kitab az-Zuhd.
6. Abu Sa’id al-Khudri. Sahabat Rasulullah ini berdzikir dengan biji-bijian seperti yang dituturkan oleh Ibn Abi Syaibah dalam kitab al-Mushannaf.
7. Abu Muslim al-Khaulani, sebagaimana dituturkan oleh Abu al-Qasim ath-Thabari.
8. Al-Imam al-Junaid al-Baghdadi. Beliau ialah pemimpin kaum sufi (Sayyid ath-Tha’ifah ash-Shufiyyah). Dalam berdzikir beliau mempergunakan untaian tasbih, sebagaimana dituturkan oleh Ibn Khallikan dalam kitab Wafayat al-A’yan, al-Hafizh al-Khathib al-Baghdadi dalam kitab Tarikh Baghdad, dan al-Qadli ‘Iyadl dalam kitab al-Ghun-yah –Fahrasah Syuyukh al-Qadli ‘Iyadl–).
9. Al-Hafizh al-Muhaddits al-Mujtahid Yahya ibn Sa’id al-Qaththan. Belaiu ialah ulama terkemuka yang sudah mencapai derajat mujtahid mutlak. (w 198 H). dalam berdzikir senantiasa mempergunakan untaian tasbih, seperti yang dituturkan oleh adz-Dzahabi dalam kitab Tadzkirah al-Huffazh dan kitab Siyar A’lam an-Nubala’.
10. Al-Hafizh Ibn Hajar al-‘Asqalani. Ahli hadits terkemuka, yang dihelat dengan “Amir al-Mu’minin Fi al-Hadits”. Dalam berdzikir beliau mempergunakan untaian tasbih, sebagaimana diituturkan oleh muridnya sendiri, yaitu al-Hafizh as-Sakhawi dalam kitab al-Jawahir Wa ad-Durar.
11. Abu Sa’id ‘Abd as-Salam ibn Sa’id ibn Hubaib al-Maliki (w 240 H) yang lebih dikenal dengan nama Sahnun. Beliau mengalungkan tasbih di lehernya dan berdzikir dengannya, seperti dituturkan oleh adz-Dzahabi dalam Siyar A’lam an-Nubala’.
12. Al-Kharsyi al-Maliki (w 1101 H). Penulis Hasyiyah ‘Ala Mukhtashar Khalil, atau yang di menyebut dengan Hasyiyah al-Kharsyi.
13. Dan masih beberapa para ulama lainnya.
 

Perkataan Sebagian Ulama Soal Tasbih

1. Perkataan al-Junaid al-Baghdadi. Al-Qadli ‘Iyadl al-Maliki dalam kitab al-Ghun-yah, (Fahrasat Syuyukh al-Qadli ‘Iyadl). (Kitab berisi mengenai hal guru-guru al-Qadli ‘Iyadl sendiri), meriwayatkan dari salah seorang gurunya, bahwa guru al-Qadli ‘Iyadl ini berkata:
???????? ????? ????????? ??????????? ????????: ???????? ????? ????????? ???? ????????????? ???????????? ????????: ???????? ????? ??????? ???? ????????? ?????? ???????? ???? ?????? ???????? ????????: ??? ????????? ???? ???????? ??????????? ????????? ??????????? ???????? ???? ??????????? ??????? ????: ????? ???????? ??????????? ???? ????????? ?????? ?????? ???????? ???????????? ?????? ???????????? ?????? ??????? ????: ????? ???????? ??????????? ?????? ???? ?????????? ?????? ?????? ???????? ???????????? ?????? ???????????? ?????? ??????? ????: ????? ???????? ??????? ???? ???????? ?????? ?????? ???????? ???????????? ?????? ???????????? ?????? ??????? ????: ????? ???????? ??????????? ????????? ???? ?????? ????????? ???????????? ?????? ?????? ???????? ???????????? ?????? ???????????? ?????? ??????? ????: ??? ???????? ???? ?????? ?????? ???????????????? ???? ????????????? ??? ?????? ?????????? ?????????? ???? ?????????????? ??????? ???? ???????? ????? ???????? ?????????? ???????? ???????????.
“Saya menguping Abu Ishaq al-Habbal berkata: Saya menguping Abu al-Hasan ibn al-Murtafiq ash-Shufi berkata: Saya menguping Abu ‘Amr ibn ‘Alwan berkata saat saya menyaksikan tasbih di tangannya dan saya berkata kepadanya: “Wahai Guru-ku, dengan keagungan isyaratmu dan ketinggian tutur katamu masih juga-kah engkau mempergunakan tasbih?!”. Beliau berkata kepadaku: “Sedemikian ini saya menyaksikan al-Junaid ibn Muhammad dan di tangannya ada tasbih, lalu saya menanyakan kepadanya mengenai hal apa yang engkau tanyakan kepadaku, maka al-Junaid berkata kepadaku: Sedemikian ini saya menyaksikan guruku Bisyr ibn al-Harits dan di tangannya ada tasbih, lalu saya menanyakan kepadanya mengenai hal apa yang engkau tanyakan kepadaku, maka Bisyr berkata kepadaku: Sedemikian ini saya menyaksikan ‘Amir ibn Syu’aib dan di tangannya ada tasbih, lalu saya menanyakan kepadanya mengenai hal apa yang engkau tanyakan kepadaku, maka ‘Amir berkata kepadaku: Sedemikian ini saya menyaksikan guruku; al-Hasan ibn Abu al-Hasan al-Bashri dan di tangannya ada tasbih, lalu saya menanyakan kepadanya mengenai hal apa yang engkau tanyakan kepadaku, maka al-Hasan berkata kepadaku: “Wahai anak-ku, tasbih ini ialah alat yang kita pakai waktu kita memulai mujahadah kita, dan kita tak akan pernah meninggalkannya di waktu kita sudah sampai pada puncak tingkatan kita sekarang. Saya ingin berdzikir; menyebut Allah dengan hati, tangan dan lidahku” [al-Ghunyah, h. 180-181].
2. al-Imam an-Nawawi (w 676 H) dalam kitab Tahdzib al-Asma’ Wa al-Lughat, menuliskan selaku berikut:
????????????? ??????? ????????? ??????????? ???????? ?????? ???????????? ????????? ????? ???????????? ???????????? ?????? ????????? ???????????? ???? ?????????????.
“Subhah -dengan harakat dlammah pada huruf sin dan ba’ yang di-sukun-kan- ialah sesuatu yang dirangkai dan dipakai untuk berdzikir, umum diketahui dan biasa dipakai oleh Ahl al-Khair. Subhah diambil dari kata Tasbih” [Tahdzib al-Asma’ Wa al-Lughat, j. 3, h. 143-144].
Mari kita renungkan perkataan al-Imam an-Nawawi: “Ta’taduha Ahl al-Khair”, artinya; Tasbih ialah alat yang biasa dipakai oleh Ahl al-Khair, yaitu biasa dipakai oleh para Atqiya’, orang-orang yang mulia dan orang-orang saleh, serta lainnya. Sedemikian juga para wali Allah menggunakannya. Apakah pantas bila lantas ada orang berkata: “Mempergunakan tasbih ialah kebiasaan ahli bid’ah dan orang-orang musyrik?!”. Hasbunallah.
3. al-‘Allamah asy-Syaikh Ibn ‘Allan dalam Syarh al-Adzkar, menuliskan selaku:
????????? ????? ????? ??????????????? ???? ????????? ??????????? ????????????? -???????? ???????? ???????????? ????? ???? ???????????? ??????????- ???????? ???? ????????? ????????????? ??????????? ??????????? ????????????? ??????? ??? ???????? ?????? ????? ???????? ??????????? ?????? ?????????? ??????????? ?????????? ??????? ????????.
“Kesimpulannya, bahwa mempergunakan tasbih dalam bilangan atau hitungan total dzikir yang beberapa -yang kalau seseorang sibuk dengan bilangan yang beberapa tersebut sampai ia tak dapat konsentrasi dalam dzikir- hal itu lebih afdlal daripada menghitung dengan jari-jari tangan dan semacamnya. Sedangkan menghitung dengan jari-jari tangan dalam dzikir-dzikir yang tak mengganggu konsentrasinya, apalagi seperti dzikir setelah shalat dan semacamnya, maka itu lebih afdlal (dari pada menghitung dengan tasbih)” [Syarah al-Adzkar, j. 1, h. 252].
Karenanya beberapa dari para ulama kita yang memfatwakan kebolehan berdzikir dengan mempergunakan tasbih. Bahkan beberapa pula di antara mereka yang mecatat karangan spesial mengenai hal kebolehan berdzikir dengan tasbih ini. Di antaranya ialah: al-Hafizh as-Suyuthi yang sudah mecatat risalah berjudul al-Minhah Fi as-Subhah, al-Hafizh Ibn Thulun mecatat al-Mulhah Fima Warada Fi Ashl as-Subhah, Ibn Hamdun dalam Hasyiyah-nya, Ibn Hajar al-Haytami dalam al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyyah, al-Muhaddits Muhammad Ibn ‘Allan ash-Shiddiqi asy-Syafi’i dalam I-qad al-Mashabih Li Masyru’iyyah Ittikhadz al-Masabih, Muhammad Amin ibn ‘Umar yang lebih dikenal dengan nama Ibn ‘Abidin dalam Hasyiyah Radd al-Muhtar ‘Ala ad-Durr al-Mukhtar, al-Muhaddits Syekh ‘Abdullah al-Ghumari dalam Itqan ash-Shan’ah Fi Tahqiq MA’na al-Bid’ah, al-Hafizh al-Muhaddits asy-Syekh ‘Abdullah al-Harari dalam at-Ta’aqqub al-Hatsits dan Nushrah at-Ta’aqqub, serta masih beberapa para ulama lainnya.
Kerancuan Kalangan Yang Membid’ahkan Dan Mengharamkan Tasbih
Sebagian kalangan yang mengharamkan mempergunakan tasbih secara membabi buta sebab kebodohannya berkata: “Menggunakan tasbih ialah kebiasaan dan lambang orang-orang Nasrani”..
Jawab:
Hasbunallah. Pernyataan seperti ini amat gegabah dan amat berlebih-lebihan. Nggak pernah ada seorang ulama-pun yang menjelaskan seperti ini. Bahkan orang Islam awam sekali-pun tak menjelaskan sedemikian. Sebaliknya, seluruh ulama Salaf dan ulama Khalaf menjelaskan boleh berdzikir dengan mempergunakan tasbih, dan karenanya beberapa di antara mereka yang mengamalkan hal itu.
Para ulama dari empat madzhab, para ulama hadits, para Sufi dan para ulama Ahlussunnah Wal Jama’ah, semuanya setuju membolehkan penggunaan tasbih dalam hitungan dzikir. Adapun golongan yang menyempal, seperti Wahhabiyyah, yang mengharamkan penggunaan tasbih dalam berdzikir dan menganggapnya selaku bid’ah yang sesat, ialah faham ekstrim yang baru datang belakangan. Terang, faham semacam ini menyalahi apa yang sudah dipercayai oleh kebanyakan ummat Islam. [Lihat klaim “ahli bid’ah” terhadap orang-orang yang mempergunakan tasbih, diungkapkan oleh salah seorang pemuka Wahhabiyyah, bernama ‘Abdullah ibn Muhammad ibn Abd al-Wahhab, dalam buku berjudul al-Hadiyyah as-Saniyyah, h. 47]
Padahal al-Imam as-Suyuthi dalam risalah al-Minhah Fi as-Subhah menuliskan selaku berikut:
?????? ????????? ??????????? ???????? ??????? ?????????? ?????????? ???????? ???????????? ?????????? ???????? ?????????? ?????? ????? ??????? ????? ???? ?????? ?????? ??????? ???????? ??????? ??? ??????? ?????? ????????? ???? ???????? ???????? ?????? ????????????? ??????? ??????????. ?????? ???????? ???????: ?????? ???????? ???? ?????? ???? ????????? ????? ???? ????????? ????????? ???? ??????? ????? ????????? ?????????????? ???? ????? ???????????? ????????????? ????? ????? ???????? ????? ???????????.
“Tasbih ini sudah dipakai oleh para teladan kita, tokoh-tokoh ternama, ulama-ulama sumber ilmu dan sandaran ummat, seperti sahabat Abu Hurairah. Beliau punya benang yang mempunyai dua ribu bundelan. Beliau tak beranjak tidur sampai berdzikir dengannya sebanyak dua belas ribu kali, seperti diriwayatkan oleh ‘Ikrimah”.
Di halaman lain as-Suyuthi berkata: “Nggak pernah dinukil dari seorang-pun, dari ulama Salaf dan ulama Khalaf yang mencegah menghitung dzikir dengan tasbih. Melainkan kebanyakan ulama bahkan menghitung dzikir dengan mempergunakan tasbih, dan mereka tak mengganggap hal itu selaku perkara makruh”.
Dengan sedemikian, para teladan kita terdahulu seperti yang disinggung oleh al-Imam as-Suyuthi di atas, baik dari kalangan sahabat Nabi, para tabi’in dan generasi-generasi sesudah mereka, yang di antara mereka ialah para ulama atqiya’ dan shalihin, mereka seluruh beberapa yang mempergunakan tasbih dalam menghitung bilangan dzikirnya.
Dari sini kita katakan kpd mereka yang mengharamkan penggunaan tasbih:
“Apakah kalian akan menjelaskan bahwa barisan para ulama Salaf dan para ulama Khalaf tersebut selaku orang-orang yang menyerupakan diri dengan kaum Nasrani dan menghidupkan lambang-lambang mereka?! Tidakkah kalian punya rasa malu?! Siapa diri kalian sampai kalian berani berkata seperti itu?! Apakah menurut kalian bahwa para ulama yang membolehkan dan mempergunakan tasbih, seperti al-Hasan al-Bashri, al-Junaid al-Baghdadi, an-Nawawi, Ibn Hajar al-‘Asqalani, as-Suyuthi, Ibn Hajar al-Haitami dan lainnya, bahwa mereka seluruh tak memahami agama?! Apakah menurut kalian bahwa mereka tak mengetahui hadits mana yang shahih dan hadits mana yang dla’if?! Apakah menurut kalian bahwa mereka seluruh tak dapat membedakan antara sunnah dan bid’ah?! Semestinya kalian menyadari bahwa sejatinya kalian sendiri yang pantas disebut selaku “Ahli Bid’ah”.

You might like

About the Author: admin

28 Comments

 1. assalamualaikum 🙂
  kepada saudara2ku aswaja….sampaikanlah ilmu dg bijak.
  mohon untuk meninggalkan kata2 yg sifatnya kasar…sampaikan dgn hikmah 🙂
  wassalamualaikum 🙂

 2. Untung saja ada blog salafytobat and ummati n team Aswaja, curriculum vitae Albani jadi ane tahu, gak ada dibuku. Terima kasih Team Aswaja

 3. @ ucep
  albani bukan tukang koran, dia tukang benerin jam, jadi ga diajarin fiqih sama gurunya, ya diajarin benerin jam donk….

 4. Assalamualaikum
  Kita kudu tahu, siapa guru fikih Albani?, cuma baca-baca buku diperpustakaan kok bisa ya jadi pentasqikh hadist. Orang jualan koran dilampu merah juga bisa dong.
  5 judul buku yang ditaskih Albani dah ane bagi dua (potong), setelah tahu Albani gak punya guru fikih.

 5. Kesalahan Fatal Albani : Albani Mendlo’ifkan Sejumlah Hadits Imam Bukhari dan Imam Muslim*
  Catatan kami : ‘banyaknya kesalahan yang dilakukan oleh seorang yang dikatakan sebagai ‘ “Muhaddits”, sebenarnya menunjukkan kualitas dan kapasitas orang tersebut dalam ilmu hadits, serta kelayakannya sebagai orang yang disebut “muhaddits” oleh pengikutnya sangat perlu untuk dipertanyakan, sebab kesalahan yang diperbuat ini tidaklah sedikit”, Silahkan pembaca menilainya sendiri.
  Oleh : Syeikh Muhammad Ibn Ali Hasan As-Saqqof
  Al-Albani berkata dalam kitab “Sharh al-Aqeedah at-Tahaweeah, hal. 27-28” (edisi kedelapan, Maktab al-Islami) oleh Syeikh Ibn Abi Al-Izz al-Hanafi (Rahimahullah), bahwa hadis apapun yang datang dari koleksi Imam Bukhori dan Imam Muslim adalah Shohih, bukan karena ia diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Muslim, tetapi karena pada faktanya hadis-hadis ini memang shohih. Akan tetapi kemudian ia melakukan sesuatu yang bertentangan apa yang ia katakan sebelumnya, setelah ia mendhoifkan sejumlah besar hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan imam Muslim !? Baik, marilah sekarang kita melihat bukti-buktinya :
  SELEKSI TERJEMAHAN DARI JILID II
  No. 1 : (Hal. 10 no. 1)
  Hadis : Nabi SAW bersabda : ‘’Allah SWT berfirman bahwa ‘Aku akan menjadi musuh dari tiga kelompok orang : 1). Orang yang bersumpah dengan nama Allah namun ia merusaknya, 2). orang yang menjual seseorang sebagai budak dan memakan harganya, 3). Dan orang yang mempekerjakan seorang pekerja dan mendapat secara penuh kerja darinya (sang pekerja –pent) tetapi ia tidak membayar gajinya (HR. Bukhori no. 2114 –versi bahasa arab, atau lihat juga versi bahasa inggris 3430 hal. 236). Al-Albani menyatakan bahwa hadis ini dhoif dalam ‘Dhoif Al-Jami’ wa Ziyadatuhu’, 4111 no. 4054’. Sedikitnya apakah ia tidak mengetahui bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Bukhori dari Abu Hurairah ra. !!!
  No. 2 : (Hal. 10 no. 2)
  Hadis : ‘Berkurban itu hanya untuk sapi yang dewasa, jika ini menyulitkanmu maka dalam hal ini kurbankanlah domba jantan !! (HR. Muslim no. 1963 – versi bahasa arab, atau lihat versi bahasa inggris 34836 hal. 1086). Al-Albani menyatakan bahwa hadis ini ‘Dhoif’ dalam ‘Dhoif Al-Jami’ wa Ziyadatuhu’, 664 no. 6222’. Sekalipun hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, Abu Dawud, Nasa’i dan Ibn Majah dari Jabir ra. !!!
  No. 3 : (Hal. 10 no. 3)
  Hadis : Diantara manusia yang terjelek dalam pandangan Allah pada hari kiamat, adalah seorang lelaki yang mencintai istrinya dan istrinya mencintainya juga, kemudian ia mengumumkan rahasia istrinya (HR. Muslim No. 1437 – versi bahasa arab). Al-Albani mengklaim bahwa hadis ini ‘Dhoif’ dalam ‘Dhoif Al-Jami’ wa Ziyadatuhu, 2197 no. 2005’. Sekalipun hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Sayid ra. !!!
  No. 4 (Hal. 10, no. 4)
  Hadis : “Jika seseorang bangun pada malam hari (untuk sholat malam -pent), hendaknya ia mengawali sholatnya dengan 2 raka’at yang ringan (HR. Muslim No. 768). Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini ‘Dhoif’ dalam ‘Dhoif Al-Jami’ wa Ziyadatuhu I213 no. 718’. Walaupun hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah ra. !!
  No. 5 : (Hal. 11 no. 5)
  Hadis : ‘Engkau akan dibangkitkan dengan kening ,tangan, dan kaki yang bercahaya pada hari kiamat, dengan menyempurnakan wudhu ……’ (HR. Muslim No. 246). Al-Albani mengklaim bahwa hadis ini ‘Dhoif’ dalam ‘Dhoif Al-Jami’ wa Ziyadatuhu’ 2/14 no. 1425’. Sekalipun hadis ini diriwayatkan oleh oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah ra. !!
  No. 6 : (Hal. 11 no. 6)
  Hadis : ‘Kepercayaan paling besar dalam pandangan Allah pada hari kiamat adalah seorang lelaki yang tidak mengumumkan rahasia antara dirinya dan istrinya’ (HR. Muslim no. 124 dan 1437). Al-Albani menyatakan bahwa hadis ini ‘Dhoif’ dalam ‘Dhoif Al-Jami’ wa Ziyadatuhu, 2192 no. 1986’. Sekalipun hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad, dan Abu Dawud dari Abi Sayid ra. !!!
  N o. 7 : (Hal. 11 no. 7)
  Hadis : ‘Jika seseorang membaca sepuluh ayat terakhir dari surat Al-Kahfi, ia akan terlindungi dari fitnah Dajal’ (HR. Muslim no. 809). Al-AlbaniDhoif’ dalam ‘Dhoif Al-Jami’ wa Ziyadatuhu, 5233 no. 5772’. Kalimat yang digunakan oleh Imam Muslim adalah ‘menghafal’ dan bukan ‘membaca’ sebagaimana klaim Al-Albani ! Sungguh sebuah kesalahan yang sangat fatal ! Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad, dan Nasa’i dari Abu Darda ra. (Juga dinukil oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Sholihin 21021 – versi bahasa inggris) !!! menyatakan bahwa hadis ini ‘
  No. 8 : (Hal. 11 no. 8)
  Hadis : ‘Nabi SAW mempunyai seekor kuda yang dipanggil dengan ‘Al-Lahif’’ (HR. Bukhori, lihat Fath Al-Bari li Al-Hafidz Ibn Hajar 658 no. 2855. Tetapi Al-Albani menyatakan bahwa hadis ini ‘Dhoif’ dalam ‘Dhoif Al-Jami’ wa Ziyadatuhu, 4208 no. 4489’. Sekalipun hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhori dari Sahl Ibn Sa’ad ra. !!!
  Syeikh Al-Saqof berkata : ‘Ini merupakan kemarahan dari orang yang sakit, sedikit dari (penyimpangan –pent) yang banyak dan jika bukan karena takut akan terlalu panjang dan membosankan pembaca, saya akan menyebutkan lebih banyak contoh dari Kitab-kitabnya Al-Albani ketika membacanya. Saya mencoba membayangkan apa yang akan saya temukan jika mengkaji ulang semua yang ia tulis ?’.
  KELEMAHAN AL-ALBANI DALAM MENELITI HADIS (jilid 1 hal. 20)
  Syeilh Saqof berkata : ‘Hal yang aneh dan mencengangkan adalah bahwa Syeikh Al-Albani banyak menyalahpahami sejumlah besar hadis para Ulama dan tidak mengindahkan mereka, diakibatkan pengetahuannya yang terbatas, baik secara langsung atau tidak langsung. Ia memuji dirinya sendiri sebagai sumber yang ‘tidak terbantahkan’ dan seringkali mencoba meniru para Ulama Besar dengan menggunakan sejumlah istilah seperti ‘Lam aqif ala sanadih’, yang artinya ‘Saya tidak dapat menemukan sanadnya’, atau menggunakan istilah yang serupa ! Ia juga menuduh sejumlah penghafal hadis terbaik dengan tuduhan ‘kurang teliti’, meskipun ia sendiri (yaitu Al-Albani –pent) adalah contoh terbaik untuk menggambarkannya (yaitu seorang yang bermasalah tentang ketelitiannya –pent). Sekarang akan kami sebutkan beberapa contoh untuk membuktikan penjelasan kami :
  No. 9 : (Hal. 20 no. 1)
  Al-Albani menyatakan dalam ‘Irwa Al-Gholil 6251 no. 1847’ (dalam kaitannya dengan sebuah riwayat dari Ali ra.) : ‘Saya tidak dapat menemukan sanadnya’.
  Syeikh Saqof berkata : ‘Sangat menggelikan ! Jika Al-Albani memang benar adalah salah satu dari Ulama dalam Islam, maka ia akan mengetahui bahwa hadis ini dapat ditemukan dalam kitab ‘Sunan Baihaqi’ 7121 : yang diriwayatkan oleh Abu Sayid Ibn Abi Amarah, yang berkata bahwa Abu al-Abbas Muhammad Ibn Yaqub, yang berkata kepada kami bahwa Ahmad Ibn Abdal Hamid berkata bahwa Abu Usama dari Sufyan dari Salma Ibn Kahil dari Muawiya Ibn Sua’id, ‘Saya menemukan (hadis –pent) ini dalam kitab Ayahku dari Ali ra.’ !!
  No. 10 : (Hal. 21 no. 2)
  Al-Albani menyatakan dalam ‘Irwa Al-Gholil 3283 : hadis dari Ibn Umar ra. : ‘Ciuman adalah riba (‘Kisses are Usury’ – versi bahasa inggris). : ‘Saya tidak dapat menemukan sanadnya’.
  Syeikh Saqof berkata : ‘Hal ini adalah kesalahan yang fatal, karena secara pasti hadis ini dinukil dalam ‘Fatawa Al-Shaykh Ibn Taymiyya Al-Misriyah (3/295)’ : ‘Harb berkata Ubaidillah Ibn Muadz berkata kepada kami, Ayahku berkata kepadaku bahwa Sua’id dari Jiballa mendengar dari Ibn Umar ra. Berkata :’Ciuman adalah riba’. Dan seluruh perawi hadis ini adalah terpercaya menurut Ibn Taimiyah !!!
  Hadis dari Ibn Mas’ud ra. : ‘Al-Qur’an diturunkan dengan 7 dialek. Semua yang ada dalam versi ini mempunyai makna eksplisit dan implisit dan semua larangan sudah pula dijelaskan’. Al-Albani menyatakan dalam penelitiannya atas kitab ‘Mishkat Masabih 180 no. 238, bahwa penulis dari ‘Mishkat’ mengomentari sejumlah hadis dengan kalimat ‘Diriwayatkan dalam Sharhus Sunnah’, tetapi ketika ia meneliti ‘Bab Ilm wa Fadhoil Al-Qur’an’ ia tidak dapat menemukannya !
  Syeikh Saqof berkata : Para Ulama Besar telah berbicara ! SALAH, sebagaimana biasanya. Saya berharap untuk meluruskan ‘penyimpangan’ ini, hanya jika ia (yaitu Al-Albani –pent) memang serius serta tertarik untuk mencari hadis ini, maka kami persilahkan ia untuk melihat Bab yang berjudul ‘Al-Khusama fi al-Qur’an’ dari Sharh-us-Sunnah’ (1/262), dan diriwayatkan juga oleh Ibn Hibban dalam Shahih-nya (no. 74), Abu Ya’ala dalam Musnad-nyaSharh al-Mushkil al-Athar (4/172), Bazzar (3/90 Kashf al-Asrar) dan Haitami telah menyebutkannya dalam Majmu’ al-Zawaid (7/152) dan ia menisbatkannya kepada Al-Bazzar, Abu Ya’la dan Tabarani dalam Al-Autsat, yang menyatakan bahwa para perawinya adalah terpercaya’ !!!. (no.5403), At-Tahawi dalam
  No. 12 : (Hal. 22 no. 4)
  Al-Albani menyatakan dalam ‘kitab Shohih-nya’ ketika mengomentari Hadis no. 149 : ‘Orang beriman adalah orang yang tidak memenuhi perutnya … . Hadis ini berasal dari Aisyah ra. sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Mundhiri (3/237) dan Al-Hakim dari Ibn Abas ra.. . Saya (Albani) tidak menemukannya dalam Mustadrak al-Hakim setelah mencarinya dalam ‘bagian pemikiran’ (‘Thoughts’ section – versi bahasa inggris).
  Syeikh Saqof berkata : ‘Tolong jangan mendorong masyarakat untuk jatuh dalam kebodohan dengan kekacauan yang engkau lakukan !! Jika engkau meneliti Kitab Mustadrak Al-Hakim (2/12), engkau akan menemukan hadis ini ! Hal ini membuktikan bahwa engkau tidak mampu untuk menggunakan indeks buku dan hafalan hadis !!!?.
  No. 13 : (Hal. 23)
  Penilaian yang lain yang juga menggelikan apa yang dilakukan oleh Albani dalam Kitab ‘Shohih-nya 2/476’, ketika mengklaim bahwa hadis : ‘Abu bakar adalah bagian dariku, sambil memegang posisi dari telingaku’, tidak ada dalam kitab ‘Hilya’.
  Syeikh Saqof berkata : Kami menyarankan engkau untuk kembali melihat kitab “Hilya , 4/73 !”
  No. 14 : (Hal. 23 no. 5)
  Al-Albani berkata dalam kitab “Shahihah, 1/638 no. 365, edisi keempat : ‘Yahya ibn Malik telah diabaikan oleh enam Ulama Hadis yang Utama, karena ia tidak disebutkan dalam kitab Tahdzib, Taqrib atau Tadzhib’.
  Syeikh Saqof berkata: ‘Ini adalah menurut persangkaanmu ! Kenyataannya sebenarnya tidak seperti itu, karena secara pasti Ia (yaitu Al-hafidz Ibn Hajar –pent) telah menyebutkannya (yaitu Yahya ibn Malik –pent) dalam Tahdhib Al-Tahdhib li Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani (12/19 – Edisi Dar El-Fikr) dengan nama kuniyah Abu Ayub Al-Maraghi’ !!!. Maka berhati-hatilah !!!
  No. 15 : (Hal. 7)
  Al-Albani mengkritik Imam Al-Muhadis Abu’l Fadl Abdullah Ibn Al-Siddiq Al-Ghimari (Rahimahullah) ketika menyebutkan dalam kitabnya “Al-Kanz Al-Thamin” sebuah hadis dari Abu Hurairah ra. yang berkaitan dengan perawi Abu Maimunah : ‘Sebarkan salam, berilah makan faqir-miskin …..’.
  Al-Albani menyatakan dalam ‘Silsilah Al-Dhoifah, 3/492’, setelah menisbatkan hadis kepada Imam Ahmad (2/295) dan lainnya, : ‘Saya katakan bahwa sanad hadis ini ‘Dhoif’ (lemah), Daraqutni telah berkata bahwa ‘Qatada dari Abu Maimuna dari Abu Hurairah : Tidak dikenal (Majhul), dan hadisnya ditinggalkan’. Al-Albani kemudian berkata pada paragraf yang sama : ‘Sebagai catatan, sesuatu yang aneh terjadi diantara Imam Suyuti dan Al-Munawi ketika mereka meneliti hadis ini, dan saya juga telah menunjukkannya pada hadis no. 571, bahwa Al-Ghimari juga salah ketika menyebutkan hadis ini dalam ‘Al-Kanz’.
  Akan tetapi realitanya menunjukkan bahwa Al-Albani-lah yang sebenarnya paling sering melakukan kesalahan, ketika ia membuat kontradiksi yang besar dengan menggunakan sanad yang sama dalam “Irwa al-Ghalil, 3/238”, tatkala ia berkata : ‘Dinukil oleh Imam Ahmad (2/295), Al-Hakim . . . dari Qatada dari Abu Maimuna dan ia adalah perawi yang terpercaya dalam kitab ‘Al-Taqrib’, dan Hakim berkata : ‘A Sahih Sanad’, dan Al-Dhahabi setuju dengan penilaian Imam Hakim ! Semoga Allah SWT meluruskan kesalahan ini ! Lalu siapakan menurut pendapat anda yang melakukan kesalahan dan penyimpangan, apakah Al-Muhaddis Al-Ghumari (termasuk Imam Suyuti and Munawi) ataukah Al-Albani ?
  No. 16 : (Hal. 27 no. 3)
  Al-Albani hendak melemahkan hadis yang membolehkan para wanita memakai perhiasan emas, dimana pada sanad hadis itu terdapat seorang perawi bernama Muhammad ibn Imara. Al-Albani mengklaim bahwa Abu Hatim berkata bahwa perawi ini adalah ‘tidak begitu kuat (Laisa bi Al-Qowi)’, lihat kitab “Hayat al-Albani wa-Atharu. . . jilid 1, hal. 207.”
  Yang sebenarnya bahwa Imam Abu Hatim Al-Razi menyatakan dalam Kitabnya ‘Al-Jarh wa At-Ta’dil, 8/45’: ‘Perawi yang baik akan tetapi tidak begitu kuat (Laisa bi Al-Qowi)’. Oleh karena itu, perlu dicatat bahwa Al-Albani menghilangkan kalimat ‘Perawi yang baik’ ! .
  NB – Al-Albani telah membuat sejumlah hadis yang melarang emas untuk para wanita menjadi hadis yang shohih, walaupun sebelumnya sejumlah Ulama telah menyatakan bahwa hadis-hadis ini adalah ‘Dhoif’ dan dihapus dengan hadis lain yang membolehkan emas bagi wanita. DR. Yusuf al-Qardawi berkata dalam bukunya : ‘Islamic Awakening between Rejection and Extremism’ (judul dalam versi bahasa Inggris –pent) hal. 85: ‘Pada masa kami muncullah Syeikh Nasirudin Al-Albani dengan pendapat-pendapatnya, yang ternyata banyak bertentangan dengan kesepakatan (Ijma’) yang membolehkan para wanita untuk menghiasi dirinya dengan emas, dimana pendapat ini telah diterima oleh seluruh Madzhab selama 14 abad lamanya. Ia (yaitu Al-Albani –pent) tidak hanya menyakini bahwa hadis-hadis ini adalah shohih, akan tetapi hadis ini juga tidak dihapus (dinasakh ketentuan hukumnya -pent). Sehingga, ia menyakini bahwa hadis-hadis itu melarang cincin dan anting emas bagi wanita. Sehingga kalau demikian faktanya, maka siapakah yang menetang Ijma’ Umat dengan pendapat-pendapatnya yang ekstrim ?!? .
  No. 17 : (Hal. 37 no. 1)
  Hadis : Mahmud ibn Lubaid ra. berkata : ‘Rasul SAW telah mendapat informasi tentang seorang lelaki yang telah menceraikan istrinya sebanyak tiga kali (dalam satu duduk), kemudian beliau menjadi marah dan berkata: ‘’Apakah ia hendak mempermainkan Kitab Allah , tatkala aku masih ada diantara kalian ?, kemudian seorang lelaki berdiri dan berkata : ‘Wahai Nabi Allah, apakah saya boleh membunuhnya ?’’ (HR. An-Nasa’I).
  Al-Albani menyatakan bahwa Hadith ini adalah ‘Dhoif’ dalam penelitiannya pada “Mishkat al-Masabih, 2/981 (edisi ketiga, Beirut 1405 H; Maktab Al-Islami)”, ketika dia berkata : ‘Orang ini adalah terpercaya, tetapi sanadnya terputus karena ia tidak mendengar hadis ini dari ayahnya’.
  Al-Albani kemudian melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang ia lakukan sebelumnya dalam Kitab-nya yang berjudul “Ghayatul Maram Takhrij Ahadith al-Halal wal Haram, no. 261, hal. 164, edisi ketiga, Maktab al-Islami, 1405 H”; dengan mengatakan bahwa hadis yang sama adalah hadis yang ‘SAHIH’ !!!
  No. 18 : (Hal. 37 no. 2)
  Hadis : ‘Jika salah seorang dari kalian tidur dibawah (sinar) matahari dan ada bayangan menutupi dirinya, dan sebagian dirinya berada dalam bayangan itu dan bagian yang lain terkena (sinar) matahari, hendaknya ia bangun’. Al-Albani menyatakan bahwa Hadith ini ‘SAHIH’ dalam penelitiannya pada “Shahih Al-Jami’ Al-Shaghir wa Ziyadatuh (1/266/761)”, tetapi kemudian melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang ia katakan sebelumnya dengan dengan mengatakan bahwa hadis yang sama sebagai hadis ‘Dhoif’ pada penelitiannya atas kitab “Mishkat Al-Masabih, 3/1337 no. 4725, edisi ketiga”, dan ia menisbatkan hadis ini pada kitab ‘Sunan Abu Dawud’ !”
  No. 19 : (Hal. 38 no. 3)
  Hadis : ‘Sholat Jum’at adalah wajib bagi setiap muslim’. Al-Albani menilai bahwa Hadith ini adalah hadis ‘Dhoif’, pada penelitiannya di kitab “Mishkat Al-Masabih, 1/434”, Dan berkata : ‘Perawi hadis ini adalah terpercaya tetapi (sanadnya) tidak bersambung sebagaimana diindikasikan oleh Imam Abu Dawud’. Kemudian ia menentang dirinya sendiri dalam Kitab “Irwa al-Ghalil, 3/54 no. 592”, dengan menyatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang ‘SAHIH’ !!! Maka berhati-hatilah, Wahai orang yang bijaksana !?!
  No. 20 : (hal. 38 no. 4)
  Al-Albani membuat kontradiksi yang lain. Ia menganggap Al-Muharrar ibn Abu Huraira sebagai perawi terpercaya di satu tempat dan didhoifkan ditempat yang lain. Al-Albani menyatakan dalam kitab “Irwa al-Ghalil, 4/301” bahwa ‘Muharrar adalah terpercaya dengan pertolongan Allah SWT, dan Al-Hafiz (yaitu Ibn Hajar) mengomentarinya ‘Dapat diterima’, bahwa pernyataan ini (yaitu penilaian Al-Hafidz Ibn Hajar –pent) tidak dapat diterima, oleh karena itu sanadnya shohih’. Kemudian ia menentang dirinya sendiri dalam kitab “Sahihah 4/156” dimana ia menjadikan sanadnya ‘Dhoif’, dengan berkata : ‘’Para perawinya seluruhnya adalah para perawi Imam Bukhori’’ , kecuali Al-Muharrar yang merupakan salah satu perawi Imam An-Nasa’I dan Ibn Majah saja. Ia tidak dipercaya kecuali hanya Ibn Hibban, dan karena sebab itulah Al-Hafidz Ibn Hajar tidak mempercayainya, hanya saja ia berkata ‘Dapat Diterima’ ?!? Berhati-hatilah dari penyimpangan ini !!
  No. 21: (hal. 39 no. 5)
  Hadis : Abdullah Ibn Amr ra. : ‘Sholat Jum’at menjadi wajib bagi siapapun yang medengar seruannya’ (HR. Abu Dawud). Al-Albani menyatakan bahwa hadis adalah hadis ‘Hasan’ dalam “Irwa Al-Ghalil 3/58”, Kemudian ia menentang dirinya sendiri dengan menyatakan bahwa hadis yang sama adalah ‘Dhoif’, dalam Kitab “Mishkatul Masabih 1/434 no 1375” !!!
  No. 22 : (Hal. 39 no. 6)
  Hadis : Anas Ibn malik ra. berkata bahwa Nabi SAW pernah bersabda : ‘Janganlah menyulitkan diri kalian sendiri, kalau tidak Allah akan menyulitkan dirimu. Tatkala ada manusia yang menyulitkan diri mereka, maka Allah-pun akan menyulitkan mereka’ (HR. Abu Dawud).
  Al-Albani menyatakan bahwa hadis ini ‘Dhoif’ pada penelitiannya dalam kitab “Mishkat, 1/64”, Kemudian ia menentang dirinya sendiri dengan menyatakan bahwa hadis yang sama adalah ‘Hasan’ dalam Kitab “Ghayatul Maram, Hal. 141” !!
  No. 23 : (Hal. 40 no. 7)
  Hadis dari Sayidah Aisyah ra. : ‘Siapapun yang memberitahukan kepadamu bahwa Nabi SAW buang air kecil dengan berdiri, maka jangan engkau mempercayainya. Beliau tidak pernah buang air kecil kecuali beliau dalam keadaan duduk’ (HR. Ahmad, An-Nasa’I dan At-Tirmidzi).
  Al-Albani menyatakan bahwa sanad hadis ini adalah ‘Dhoif’ dalam “Mishkat 1/117.” Kemudian ia menentang dirinya sendiri dengan menyatakan bahwa hadis yang sama adalah ‘SAHIH’ dalam “Silsilat Al-Ahadis Al-Shahihah 1/345 no. 201” !!! Maka ambillah pelajaran dari ini, wahai pembaca yang mulia !?!
  No. 24 : (Hal. 40 no. 8)
  Hadis : Ada 3 kelompok orang, dimana para Malaikat tidak akan mendekat : 1). Mayat dari orang kafir; 2). Laki-laki yang menggunakan parfum wanita; 3). Seseorang yang melakukan jima’ (hubungan sex –pent) sampai ia membersihan dirinya’ (HR. Abu Dawud).
  Al-Albani meneliti hadis ini dalam “Shahih Al-Jami Al-Shaghir wa Ziyadatuh, 3/71 no. 3056” dengan menyatakan bahwa hadis ini ‘HASAN’ pada penelitian dalam kitab “Al-Targhib 1/91” [Ia juga menyatakan hadis ini ‘Hasan’ pada bukunya yang diterjemahkan dalam bahasa inggris dengan judul ‘The Etiquettes of Marriage and Wedding, hal. 11]. Kemudian ia membuat pertentangan yang aneh dengan menyatakan bahwa hadis yang sama adalah ‘Dhoif’ pada penelitiannya dalam kitab “Mishkatul-Masabih, 1/144 no. 464” dan menegaskan bahwa para perawi hadis ini adalah terpercaya, namun sanadnya ada yang terputus antara Al-Hasan Al-Basri dan Ammar ra., sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Mundhiri dalam Kitab ‘Al-Targhib (1/91)’ !?!
  No. 25 : (Hal. 42 no. 10)
  Imam Malik meriwayatkan bahwa ‘Ibn Abbas ra. biasanya meringkas sholatnya pada jarak perjalanan antara Makkah dan Ta’if atau Makkah dan Usfan atau antara Makkah dan Jeddah’ . . . .
  Al-Albani mendhoif-kan hadis ini dalam kitab “Mishkat, 1/426 no. 1351”, tetapi kemudian ia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang ia katakan sebelumnya dengan dengan mengatakan bahwa hadis yang sama sebagai hadis ‘SAHIH’ dalam “Irwa Al-Ghalil, 3/14” !!
  No. 26 : (Hal. 43 no. 12)
  Hadis : ‘Tinggalkan orang-orang Ethoipia selama mereka meninggalkanmu, karena tidak seorangpun akan mengambil harta yang berada di Ka’bah kecuali seseorang yang mempunyai dua kaki yang lemah dari Ethoipia’.
  Al-Albani telah mendhoif-kan hadis ini dalam kitab “Mishkat 3/1495 no. 5429” dengan mengatakan bahwa : “Sanad hadis ini Dhoif’’. Tetapi kemudian ia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang ia katakan sebelumnya (sebagaimana kebiasannya), dengan mengoreksi penilaiannya atas hadis yang sama dalam Kitab “Shahihah, 2/415 no. 772.”
  No. 27 : (Hal. 32)
  Ia memuji Syeikh Habib al-Rahman al-Azami dalam kitab ‘Shahih Al-Targhib wa Tarhib, hal. 63’, dimana ia berkata : ‘Saya ingin agar anda mengetahui satu hal yang membanggakan saya ……….. dimana kitab ini telah dikomentari oleh Ulama yang terhormat dan terpandang yaitu Syeikh Habib al-Rahman al-Azami” . . . dan ia juga mengatakan pada halaman yang sama, ‘’Dan yang membuatku lebih merasa senang dalam hal ini, bahwa kajian serta hasil penelitian ini ditanggapi (dengan baik –pent) oleh Syeikh Habib Al-Rahman Al-Azami. . . .”
  Al-Albani yang sebelumnya memuji Syeikh al-Azami dalam buku diatas, kemudian membuat pertentangan lagi dalam pengantar dari bukunya yang berjudul ‘Adab Az-Zufaf’ (The Etiquettes of Marriage and Wedding), edisi terbaru hal. 8, dimana ia disitu berkata : ‘Al-Ansari telah menggunakan dalam akhir dari suratnya, salah satu dari musuh As-Sunnah, Hadis dan Tauhid, dimana orang yang terkenal dalam hal ini adalah Syeikh Habib Al-Rahman Al-Azami. . . . . disebabkan karena sikap pengecutnya dan sedikit mengambil dari para Ulama . . . . .”
  NB : (Nukilan diatas berasal dari Kitab ‘Adab Az-Zufaf’ , tidak ditemukan dalam terjemahan versi bahasa Inggris yang diterjemahkan oleh para pengikutnya, yang menunjukkan mereka dengan sengaja tidak menerjemahkan bagian tertentu dari keseluruhan kitab tersebut). Oleh karena itu perhatikan penyimpangan ini, Wahai para pembaca yang mulia ?!?
  SELEKSI TERJEMAHAN DARI JILID II
  No. 28 : (Hal. 143 no. 1)
  Hadis dari Abi Barza ra. : ‘Demi Allah, engkau tidak akan menemukan orang yang lebih (baik -pent) daripada diriku’ (HR. An-Nasa’I 7/120 no. 4103).
  Al-Albani mengatakan bahwa Hadis ini adalah ‘SAHIH’ dalam kitab “Shahih Al-Jami wa Ziyadatuh, 6/105 no. 6978”, dan secara aneh menentang dirinya sendiri dengan mengatakan bahwa hadis yang sama adalah ‘Dhoif’ dalam kitab “Dhoif Sunan Al-Nasa’i, pg. 164 no. 287.” Maka berhati-hatilah dari penyimpangan ini ?!?
  No 29 : (Hal. 144 no. 2 )
  Hadis dari Harmala Ibn Amru Al-Aslami dari pamannya : ‘’Melempar batu kerikil saat ‘Jimar‘ dengan meletakkan ujung ibu jari pada jari telunjuk’’ (Shahih Ibn Khuzaimah, 4/276-277 no. 2874) .
  Al-Albani sedikit saja mengetahui kelemahan dari hadis ini yang dinukil dalam “Shahih Ibn Khuzaimah”, (dengan berani –pent) ia mengatakan bahwa sanad hadis ini adalah ‘Dhoif’, kemudian seperti biasanya ia menentang dirinya sendiri dengan mengatakan bahwa hadis yang sama adalah ‘SAHIH’Shahih Al-Jami’ wa Ziyadatuh, 1/312 no. 923 !” pada ”
  No 30 : (Hal.144 no. 3 )
  Hadis dari Sayyidina Jabir ibn Abdullah ra. : ‘’Nabi SAW pernah ditanya tentang masalah ‘junub’ ….. bolehkah ia (yaitu orang yang sedang junub –pent) makan, minum dan tidur …..Beliau menjawab : ‘Boleh’, jika orang ini melakukan wudhu’ ” (HR. Ibn Khuzaimah no. 217 ; HR. Ibn Majah no. 592).
  Al-Albani telah menuduh bahwa hadis ini ‘Dhoif’ dalam komentarnya dalam “Ibn Khuzaimah, 1/108 no. 217”, kemudian ia menentang dirinya sendiri dengan mengoreksi status dari hadis diatas dalam kitab “Shahih Ibn Majah, 1/96 no. 482 ” !!
  No. 31 : (Hal. 145 no. 4)
  Hadis dari Aisyah ra. : ‘Tong adalah tong (A vessel as a vessel), sedangkan makanan adalah makanan’ (HR. An-Nasa’I , 7/71 no. 3957).
  Al-Albani menyatakan bahwa hadis ini ‘SAHIH’ dalam “Shahih Al-Jami’ wa Ziyadatuh, 2/13 no. 1462”, kemudian ia menentang dirinya sendiri dalam kitab “Dhoif Sunan Al-Nasa’i, no. 263 hal. 157” dengan menyatakan bahwa hadis ini adalah ‘Dhoif’ !!!
  No. 32 : (Hal. 145 no. 5)
  Hadis dari Anas ra. : Hendaknya setiap orang dari kalian memohon kepada Allah SWT untuk seluruh kebutuhannya, walaupun untuk tali sandal kalian jika ia putus’.
  Al-Albani menyatakan bahwa Hadis diatas adalah ‘HASAN’ dalam penelitiannya pada kitab “Mishkat, 2/696 no. 2251 and 2252”, kemudian ia menentang dirinya sendiri dengan mengoreksi status hadis ini dalam kitab “Dhoif Al-Jami’ wa Ziyadatuh, 5/69 no. 4947 dan 4948” !!!
  No 33 : (Hal. 146 no. 6 )
  Hadis dari Abu Dzar ra. : ‘’Jika engkau ingin berpuasa, maka berpuasalah pada tengah bulan (antara tanggal -pent) 13,14 dan 15 (tiap bulan qomariyah –pent)’’.
  Al-Albani menyatakan bahwa hadis ini ‘Dhoif’ dalam kitab “Dhoif Sunan An-Nasa’i, hal. 84” dan pada komentarnya dalam kitab “Ibn Khuzaimah, 3/302 no. 2127”, kemudian ia menentang dirinya sendiri dengan mengoreksi status hadis ini sebagai hadis yang ‘SAHIH’ dalam kitab “Shahih Al-Jami’ wa Ziyadatuh, 2/10 no. 1448” dan juga mengoreksinya dalam kitab “Shahih An-Nasa’i, 3/902 no. 4021” !! Sungguh kontrdiksi yang sangat aneh ?!?
  NB : (Al-Albani menyebutkan hadis ini dalam ‘Shahih Al-Nasa’i’ dan dalam ‘Dhoif An-Nasa’I’, yang membuktikan bahwa ia tidak memperhatikan apa yang telah ia lakukan dan kelompokkan). Betapa mengherankannya hal ini !?!.
  No. 34 : (Hal. 147 no. 7)
  Hadis dari Sayidah Maymunah ra. : ‘’Tidak seorangpun mengambil pinjaman, maka hal itu pasti berada dalam pengetahuan Allah SWT …… (HR. An-Nasa’I, 7315 dan lainnya).
  Al-Albani menyatakan dalam kitab “Dhoif An-Nasa’i, hal. 190″: ” Shahih, kecuali bagian ‘Al-Dunya’ ’’. kemudian seperti biasanya ia menentang dirinya sendiri dalam kitab “Shahih Al-Jami’ wa Ziyadatuh, 5/156”, dengan mengatakan bahwa seluruh hadis ini adalah ‘SAHIH’, termasuk bagian ‘Al-Dunya’. Lihatlah sungguh sebuah kontradiksi yang menakjubkan ?!?
  No 35 : (Hal. 147 no. 8 )
  Hadis dari Buraida ra. : ‘’Kenapa aku melihat engkau memakai perhiasan para penghuni neraka’’ (maksudnya adalah cincin besi) (HR. AN-Nasa’I 8/172 dan lainnya).
  Al-Albani menyatakan bahwa hadis ini adalah ‘Shohih’ dalam kitab “Shahih Al-Jami’ wa Ziyadatuh, 5/153 no. 5540”, kemudian seperti biasanya ia menentang dirinya sendiri dengan menyatakan hadis yang sama sebagai hadis ‘Dhoif’ dalam kitab “Dhoif An-Nasa’I , hal. 230” !!!
  No 36 : (Hal. 148 no. 9 )
  Hadis dari Abu Hurairah ra. : ‘’Siapapun yang membeli karpet untuk tempat duduk, maka ia punya waktu 3 hari untuk meneruskan atau mengembalikannya dengan catatan tidak ada noda coklat pada warnanya ‘’ (HR. An-Nasa’I 7/254 dan lainnya).
  Al-Albani mendhoifkan hadis ini yang ditujukkan pada bagian lafadz ‘3 hari’ yang terdapat dalam kitab “Dhoif Sunan An-Nasa’i, hal. 186”, dengan mengatakan : ‘’ Benar, kecuali bagian ‘3 hari’ ‘’. Akan tetapi kontradiksi yang ‘jenius’ kembali ia lakukan dengan mengoreksi kembali status hadis ini dan termasuk bagian lafadz ‘3 hari’ dalam kitab “Shahih Al-Jami’ wa Ziyadatuh, 5/220 no. 5804”. Jadi sadarlah (Wahai Al-Albani) ?!?
  No. 37 : (Hal. 148 no. 10)
  Hadis dari Abu Hurairah ra. : ‘Barangsiapa mendapatkan satu raka’at dari sholat Jum’at maka ia telah mendapatkan (seluruh raka’at -pent)’ (HR. Ibn Majah 1/356 dan lainnya).
  Al-Albani mendhoifkan hadis ini dalam kitab “Dhoif Sunan An-Nasa’i, no. 78 hal. 49”, dengan mengatakan : “Tidak normal (Syadz), dimana lafadz ‘Jum’at’ disebutkan’’ (dalam hadis ini –pent). Kemudian seperti biasanya ia menentang dirinya sendiri dengan menyatakan hadis yang sama sebagai hadis ‘Shohih’, termasuk bagian lafadz ‘Jum’at’ dalam kitab “Irwa, 3/84 no. 622 .” Semoga Allah SWT meluruskan kesalahan-kesalahanmu ?!?
  AL-ALBANI DAN BERBAGAI KONTRADIKSI YANG IA LAKUKAN DALAM MENILAI PERAWI HADIS
  No 38 : (Hal. 157 no 1 )
  KANAAN IBN ABDULLAH AN-NAHMY :- Al-Albani berkata dalam “Shahihah, 3/481” : “Kanaan dianggap hasan, karena ia didukung oleh Ibn Mu’in’’. Al-Albani kemudian membuat pertentangan bagi dirinya dengan mengatakan, ‘’Hadis dhoif karena Kanaan” (Lihat Kitab “Dhoifah, 4/282”)!!
  No 39 : (Hal. 158 no. 2 )
  MAJA’A IBN AL-ZUBAIR : – Al-Albani telah mendhoifkan Maja’a dalam “Irwa al-Ghalil, 3/242”, dengan mengatakan bahwa: ’’ Sanad ini lemah karena Ahmad telah berkata : Tidak ada yang salah dari Maja’a, dan Daruqutni telah melemahkannya …..’’.
  Al-Albani kemudian membuat kontradiksi lagi dalam kitab “Shahihah, 1/613”, dengan mengatakan : ‘‘Orang ini (perawi hadis) adalah terpercaya kecuali Maja’a, dimana ia adalah seorang perawi hadis yang baik’’. Sungguh kontradiksi yang ‘menakjubkan’ !?!
  No 40 : (Hal. 158 no. 3 )
  UTBA IBN HAMID AL-DHABI : – Al-Albani telah mendhoifkannya dalam kitab “Irwa Al-Ghalil, 5/237”, dengan mengatakan : ‘Dan ini adalah sanad yang dhoif karena tiga sebab ……. Salah satunya adalah sebab kedua, karena lemahnya Al-Dhabi, Al-Hafiz berkata : ‘’perawi yang terpercaya namun sering salah (dalam meriwayatkan hadis –pent)’’.
  Al-Albani kembali membuat kontradiksi yang sangat aneh dalam kitab “Shahihah, 2/432”, dimana ia menyatakan bahwa sanad yang menyebutkan Utba : ‘’Dan ini adalah sanadnya hasan, Utba ibn Hamid al-Dhabi adalah perawi terpercaya namun sering salah, dan sisanya dalam sanad ini adalah para perawi yang terpercaya ???
  No 41 : (Hal. 159 no. 4 )
  HISHAM IBN SA’AD : Al-Albani berkata dalam kitab “Shahihah, 1/325” : “Hisham ibn Sa’ad adalah perawi hadis yang baik.” Kemudian ia menentang dirinya sendiri dalam kitab “Irwa Al-Ghalil, 1/283” dengan menyatakan: “Akan tetapi Hisham ini lemah hafalannya”. Lihat betapa ‘menakjubkan’ ???
  No 42 : (hal. 160 no. 5 )
  UMAR IBN ALI AL-MUQADDAMI :- Al-Albani telah melemahkannya dalam kitab “Shahihah, 1/371”, dimana ia berkata : ‘’Ia sendiri sebetulnya adalah terpercaya namun ia pernah melakukan pemalsuan yang sangat buruk yang membuatnya tidak terpercaya….’’. Al-Albani kemudian ia menentang dirinya sendiri dalam kitab “Sahihah, 2/259” dengan menerimanya dan menggambarkannya sebagai perawi yang terpercaya pada sanad yang didalamnya menyebutkan Umar ibn Ali. Al-Albani berkata : ‘’Dinilai oleh Al-Hakim, yang berkata : ‘A shohih isnad (sanadnya shohih –pent)’, dan Adz-Dzahabi menyepakatinya, dan hadis (statusnya –pent) ini sebagaimana yang mereka katakan (yaitu hadis shohih –pent).’’ Sungguh ‘menakjubkan’ !?!
  No 43 : (Hal. 160 no. 6 )
  ALI IBN SA’EED AL-RAZI : Al-Albani telah melemahkannya dalam kitab “Irwa, 7/13”, dengan menyatakan : “Mereka tidak mengatakan sesuatu yang baik tentang al-Razi.” Al-Albani kemudian ia menentang dirinya sendiri dalam kitab-nya yang lain yang ‘menakjubkan’ yang ia karang yaitu kitab “Shahihah, 4/25”, dengan berkata : “Ini sanad (hasan) dan para perawinya adalah terpercaya’’. Maka berhati-hatilah ?!?
  No 44 : (Hal. 165 no. 13 )
  RISHDIN IBN SA’AD : Al-Albani berkata dalam kitabnya “Shahihah, 3/79” : “Didalamnya (sanad) ada perawi bernama Rishdin ibn Sa’ad, dan ia telah dinyatakan terpercaya”. Tetapi ia kemudian ia menentang dirinya sendiri dengan menyatakan bahwa ia adalah ‘Dhoif’ dalam kitab “Dhoifah, 4/53”; dimana ia berkata : “Dan Rishdin ibn Sa’ad adalah Dhoif”. Maka berhati-hatilah dengan hal ini !!
  No 45 : (Hal. 161 no. 8 )
  ASHAATH IBN ISHAQ IBN SA’AD : Sungguh aneh pernyatan Syeikh Albani ini ?!? Dia berkata dalam kitab “Irwa A-Ghalil, 2/228”: ‘Statusnya tidak diketahui dan hanya Ibn Hibban yang mempercayainya’’. Tetapi kemudian menentang dirinya sendiri sebagaimana biasanya ! karena ia hanya menukil dari kitab dan tidak ada hal lain yang ia lakukan, kemudian ia sebatas menukilnya tanpa pengetahuan yang memadai, hal ini terbukti dalam kitab “Shahihah, 1/450”, dimana ia berkata mengenai Ashath : ‘’Terpercaya’’. Sungguh ‘menakjubkan’ apa yang ia lakukan !?!
  No 46 : (hal.162 no. 9 )
  IBRAHIM IBN HAANI : Yang mulia ! Yang Jenius ! Sang Peniru ! telah membuat Ibrahim Ibn Hani menjadi perawi terpercaya disatu tempat dan menjadi tidak dikenal (majhul) ditempat yang lain. Al-Albani berkata dalam kitab ‘Shahihah, 3/426’: “Ibrahim ibn Hani adalah terpercaya’’, Tetapi kemudian menentang dirinya sendiri seperti yang ia tulis didalam kitab “Dhoifah, 2/225”, dengan menyatakan bahwa ‘ia tidak dikenal dan hadisnya tertolak’ ?!?
  No 47 : (Hal. 163 no. 10 )
  AL-IJLAA IBN ABDULLAH AL-KUFI : Al-Albani telah meneliti sebuah sanad kemudian menyatakan bahwa sanad tersebut baik dalam kitab “Irwa, 8/7”, dengan kalimat : ‘’Dan ini adalah sanad yang baik, para perawinya terpercaya, kecuali untuk Ibn Abdullah Al-Kufi yang merupakan orang yang terpercaya’’. Tetapi kemudian menentang dirinya sendiri dengan mendhoifkan sanad yang didalamnya terdapat Al-Ijla dan menjadikan keberadaannya (yaitu Al-Ijla –pent) untuk dijadikan sebagai alasan bahwa hadis itu ‘Dhoif’ (Lihat kitab ‘Dhoifah, 4/71’); dimana ia berkata :’’ Ijla Ibn Abdullah adalah lemah’’. Al-Albani lalu menukil pernyataan Ibn Al-Jauzi (Rahimahullah), dengan mengatakan bahwa : ‘’Al-Ijla tidak mengetahui apa yang ia katakan’’ ?!?
  No 48 : (Hal. 67-69 )
  ABDULLAH IBN SALIH : KAATIB AL-LAYTH :- Al-Albani telah mengkritik Al-Hafiz Al-Haitami, Al-Hafiz Al-Suyuti, Imam Munawi and Muhaddis Abu’l Fadl Al-Ghimari (Rahimahullah) dalam bukunya “Silsilah Al-Dhoifah, 4/302″, ketika meneliti sebuah sanad hadis yang didalamnya terdapat Abdullah ibn Salih. Ia berkata di halaman 300 : ‘’Bagaimana sebuah hadis yang didalamnya terdapat Abdullah ibn Salih akan menjadi baik dan hadisnya menjadi bagus, meskipun ia banyak melakukan kesalahan dan ketelitiannya yang kurang, serta ia pernah memasukkan sejumlah hadis yang bermasalah dalam kitabnya, dan ia menukil hadis-hadis itu tanpa mengetahui (status –pent) darinya’’. Ia tidak menyebutkan bahwa Abdullah Ibn Salih adalah salah seorang dari perawi Imam al-Bukhari (yaitu para perawi yang digunakan oleh Imam Bukhari dalam kitab shohih-nya -pent), hanya karena hal ini ‘tidak cocok dengan seleranya’, dan ia juga tidak menyebutkan bahwa Ibn Mu’in dan sejumlah kritikus hadis ternama telah menyatakan bahwa mereka adalah ‘terpercaya’. Tetapi kemudian ia menentang dirinya sendiri pada bagian lain dari kitabnya dengan menjadikan hadis yang didalam sanadnya terdapat Abdullah Ibn Salih sebagai hadis yang baik, dan inilah nukilannya :
  Al-Albani berkata dalam Silsilah Al-Shahihah, 3/229” : “Dan sanad hadis ini baik, karena Rashid ibn Sa’ad adalah terpercaya menurut Ijma’ (kesepakatan para Ulama hadis –pent), dan siapakah yang lebih darinya sebagai perawi dari hadis Shohih, dan didalamnya terdapat Abdullah Ibn Salih yang pernah mengatakan sesuatu yang tidak membahayakan dengan pertolongan Allah SWT’’ ?!? Al-Albani juga berkata dalam “Sahihah, 2/406” tentang sanad yang didalamnya terdapat Ibn Salih : “Sanadnya baik dalam hal ketersambungannya’’ dan ia katakan lagi dalam kitab “Shahihah 4/647” : ‘’Hadisnya baik karena bersambung’’.
  PENUTUP
  Setelah kita menyimak berbagai contoh kesalahan dan penyimpangan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak oleh ‘Yang Terhormat Al-MuhaddisSyeikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani’ oleh ‘Al-Alamah Syeikh Muhammad Ibn Ali Hasan As-Saqqof’ dimana dalam kitab-nya tersebut beliau (Rahimahullah) menunjukkan ± 1200 kesalahan dan penyimpangan dari Syeikh Al-Albani dalam kitab-kitab yang beliau tulis seperti contoh diatas. Maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa bidang ini tidak dapat digeluti oleh sembarang orang, apalagi yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai seorang yang layak untuk menyadang gelar ‘Al-Muhaddis’ (Ahli Hadis) dan tidak memperoleh pendidikan formal dalam bidang ilmu hadis dari Universitas-universitas Islam yang terkemuka dan ‘Para Masyaik’h yang memang ahli dalam bidang ini. Dan Para Ulama telah menetapkan kriteria yang ketat agar hanya benar-benar hanya ‘orang yang memang memenuhi kriteria sajalah’ yang layak menyadang gelar ini seperti yang diungkapkan oleh Imam Sakhowi tentang siapa Ahli Hadis (muhaddis) itu sebenarnya : “Menurut sebagian Imam hadis, orang yang disebut dengan Ahli Hadis (Muhaddis) adalah orang yang pernah menulis hadis, membaca, mendengar, dan menghafalkan, serta mengadakan rihlah (perjalanan) keberbagai tempat untuk, mampu merumuskan beberapa aturan pokok (hadis), dan mengomentari cabang dari Kitab Musnad, Illat, Tarikh yang kurang lebih mencapai 1000 buah karangan. Jika demikian (syarat-syarat ini terpenuhi –pent) maka tidak diingkari bahwa dirinya adalah ahli hadis. Tetapi jika ia sudah mengenakan jubah pada kepalanya, dan berkumpul dengan para penguasa pada masanya, atau menghalalkan (dirinya memakai-pent ) perhiasan lu’lu (permata-pent) dan marjan atau memakai pakaian yang berlebihan (pakaian yang berwarna-warni –pent). Dan hanya mempelajari hadis Al-Ifki wa Al-Butan. Maka ia telah merusak harga dirinya ,bahkan ia tidak memahami apa yang dibicarakan kepadanya, baik dari juz atau kitab asalnya. Ia tidak pantas menyandang gelar seorang Muhaddis bahkan ia bukan manusia. Karena dengan kebodohannya ia telah memakan sesuatu yang haram. Jika ia menghalalkannya maka ia telah keluar dari Agama Islam’’ ( Lihat Fathu Al-Mughis li Al-Sakhowi, juz 1hal. 40-41). Sehingga yang layak menyandang gelar ini adalah ‘Para Muhaddis’ generasi awal seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Nasa’I, Imam Ibn Majah, Imam Daruquthni, Imam Al-Hakim Naisaburi ,Imam Ibn Hibban dll. Sehingga apakah tidak terlalu berlebihan (atau bahkan termasuk Ghuluw –pent) dengan menyamakan mereka (Imam Bukhari, Imam Muslim, imam Abu Dawud dkk –pent) dengan sebagian Syeikh yang tidak pernah menulis hadis, membaca, mendengar, menghafal, meriwayatkan, melakukan perjalanan mencari hadis atau bahkan memberikan kontribusi pada perkembangan Ilmu hadis yang mencapai seribu karangan lebih !?!!. Sehingga bukan Sunnah Nabi yang dibela dan ditegakkan, malah sebaliknya yang muncul adalah fitnah dan kekacauan yang timbul dari pekerjaan dan karya-karyanya, sebagaimana contoh-contoh diatas. Ditambah lagi dengan munculnya sikap arogan, dimana dengan mudahnya kelompok ini menyalahkan dan bahkan membodoh-bodohkan para Ulama, karena berdasar penelitiannya (yang hasilnya (tentunya) perlu dikaji dan diteliti ulang seperti contoh diatas), mereka ‘berani’ menyimpulkan bahwa para Ulama Salaf yang mengikuti salah satu Imam Madzhab ini berhujah dengan hadis-hadis yang lemah atatu dhoif dan pendapat merekalah yang benar (walaupun klaim seperti itu tetaplah menjadi klaim saja, karena telah terbukti berbagai kesalahan dan penyimpangannya dari Al-Haq). Oleh karena itu para Ulama Salaf Panutan Umat sudah memperingatkan kita akan kelompok orang yang seperti ini sbb :
  – Syeikh Abdul Ghofar seorang ahli hadis yang bermadzab Hanafi menukil pendapat Ibn Asy-Syihhah ditambah syarat dari Ibn Abidin Dalam Hasyiyah-nya, yang dirangkum dalam bukunya ‘Daf’ Al-Auham An-Masalah AlQira’af Khalf Al-Imam’, hal. 15 : ‘’Kita melihat pada masa kita, banyak orang yang mengaku berilmu padahal dirinya tertipu. Ia merasa dirinya diatas awan ,padahal ia berada dilembah yang dalam. Boleh jadi ia telah mengkaji salah satu kitab dari enam kitab hadis (kutub As-Sittah), dan ia menemukan satu hadis yang bertentangan dengan madzab Abu Hanifah, lalu berkata buanglah madzab Abu Hanifah ke dinding dan ambil hadis Rasul SAW. Padahal hadis ini telah mansukh atau bertentangan dengan hadis yang sanadnya lebih kuat dan sebab lainnya sehingga hilanglah kewajiban mengamalkannya. Dan dia tidak mengetahui. Bila pengamalan hadis seperti ini diserahkan secara mutlak kepadanya maka ia akan tersesat dalam banyak masalah dan tentunya akan menyesatkan banyak orang ‘’.
  – Al-Hafidz Ibn Abdil Barr meriwayatkan dalam Jami’ Bayan Al-Ilmu, juz 2hal. 130, dengan sanadnya sampai kepada Al-Qodhi Al-Mujtahid Ibn Laila’’ Seorang tidak dianggap memahami hadis kalau ia mengetahui mana hadis yang harus diambil dan mana yang harus ditinggalkan’’. bahwa ia berkata :
  – Al-Qodhi Iyadh dalam Tartib Al-Madarik, juz 2hal. 427; Ibn Wahab berkata : ‘’Kalau saja Allah tidak menyelamatkanku melalui Malik Dan Laits, maka tersesatlah aku. Ketika ditanya, mengapa begitu, ia menjawab, ‘Aku banyak menemukan hadis dan itu membingungkanku. Lalu aku menyampaikannya pada Malik dan Laits, maka mereka berkata : ‘’Ambillah dan tinggalkan itu’’.
  – Imam Malik berpesan kepada kedua keponakannya (Abu Bakar dan Ismail, putra Abi Uwais); ’’Bukankah kalian menyukai hal ini (mengumpulkan dan mendengarkan hadis) serta mempelajarinya ?, Mereka menjawab : ‘Ya’ , Beliau berkata : Jika kalian ingin mengambil manfaat dari hadis ini dan Allah menjadikannya bermanfaat bagi kalian, maka kurangilah kebiasaan kalian dan pelajarilah lebih dalam ‘’. Seperti ini pula Al-Khatib meriwayatkan dengan sanadnya dalam Al-Faqih wa Al-Mutafaqih juz IIhal. 28.
  – Al-Khotib meriwayatkan dalam kitabnya Faqih wa Al-Mutafaqih, juz IIhal. 15-19, suatu pembicaraan yang panjang dari Imam Al-Muzniy, pewaris ilmu Imam Syafi’i. Pada bagian akhir Al-Muzniy berkata : ’’ Perhatikan hadis yang kalian kumpulkan.Tuntutlah Ilmu dari para fuqoha agar kalian menjadi ahli fiqh’’.
  – Dalam kitab Tartib Al-Madarik juz Ihal. 66, dengan penjelasan yang panjang dari para Ulama Salaf tentang sikap mereka terhadap As-Sunnah, a.l :
  a- Umar bin Khotab berkata diatas mimbar: ’’Akan kuadukan kepada Allah orang yang meriwayatkan hadis yang bertentangan dengan yang diamalkan’’.
  b- Imam Malik berkata : ’’Para Ahli Ilmu dari kalangan Tabi’in telah menyampaikan hadis-hadis, lalu disampaikan kepada mereka hadis dari orang lain, maka mereka menjawab : ’’Bukannya kami tidak tahu tentang hal ini. Tetapi pengamalannya yang benar adalah tidak seperti ini‘’ .
  c- Ibn Hazm berkata: Abu Darda’ pernah ditanya : ’’Sesungguhnya telah sampai kepadaku hadis begini dan begitu (berbeda dengan pendapatnya-pent). Maka ia menjawab: ’’Saya pernah mendengarnya, tetapi aku menyaksikan pengamalannya tidak seperti itu” .
  d- Ibn Abi zanad , “Umar bin Abdul Aziz mengumpulkan para Ulama dan Fuqoha untuk menanyai mereka tentang sunnah dan hukum-hukum yang diamalkan agar beliau dapat menetapkan. Sedang hadis yang tidak diamalkan akan beliau tinggalkan, walaupun diriwayatkan dari para perawi yang terpercaya’’. Demikian perkataan Qodhi Iyadh.
  e- Al- Hafidz Ibn Rajab Al-Hambali dalam Kitabnya Fadhl ‘Ilm As-Salaf ‘ala Kholaf’hal.9, berkata: ”Para Imam dan Fuqoha Ahli Hadis sesungguhnya mengikuti hadis shohih jika hadis itu diamalkan dikalangan para Sahabat atau generasi sesudahnya, atau sebagian dari mereka. Adapun yang disepakati untuk ditinggalkan, maka tidak boleh diamalkan, karena tidak akan meninggalkan sesuatu kecuali atas dasar pengetahuan bahwa ia memang tidak diamalkan’’.
  Sehingga cukuplah hadis dari Baginda Nabi SAW berikut untuk mengakhiri kajian kita ini, agar kita tidak menafsirkan sesuatu yang kita tidak memiliki pengetahuan tentangnya :
  ??? ????? ??? ??? ???? ???? ??? ???? ???? ???? ?? ????? ??? ????? ????? ?????? ???? ???? ?????? ????? ???? ?????? ?????? ???? ?????? ????? ???? ?????? ????? ???? ????????; ??? ? ?? ???????? ;??? ????? ?????? ?? ??? ??????
  Artinya : ‘’Akan datang nanti suatu masa yang penuh dengan penipuan hingga pada masa itu para pendusta dibenarkan, orang-orang yang jujur didustakan; para pengkhianat dipercaya dan orang-orang yang amanah dianggap khianat, serta bercelotehnya para ‘Ruwaibidhoh’. Ada yang bertanya : ‘Apa itu ‘Ruwaibidhoh’ ?. Beliau menjawab : ‘’Orang bodohpandir yang berkomentar tentang perkara orang banyak” (HR. Al-Hakim jilid 4hal. 512No. 8439 — ia menyatakan bahwa hadis ini shohih; HR. Ibn Majah jilid 2hal. 1339no. 4036; HR. Ahmad jilid 2hal. 219,338No. 7899,8440; HR. Abi Ya’la jilid 6hal. 378no. 3715; HR. Ath-Thabrani jilid 18hal. 67No. 123; HR. Al-Haitsami jilid 7hal. 284 dalam Majma’ Zawa’id).
  NB : (Syeikh Saqqof kemudian melanjutkan dengan sejumlah nasihat yang penting, yang karena alasan tertentu tidak diterjemahkan, akan tetapi lebih baik bagi anda untuk menilik kembali kitab ini dalam versinya yang berbahasa arab).
  Dengan pertolongan Allah, nukilan yang berasal dari kitab Syeikh Saqqof cukup memadai untuk menyakinkan para pencari kebenaran, serta menjelaskan siapakah sebenarnya orang yang awam dengan sedikit pengetahuan tentang ilmu hadis. Perhatikan peringatan Al-Hafidz Ibn Abdil Barr‘’ Dikatakan oleh Al-Qodhi Mundzir, bahwa Ibn Abdil Barr mencela dua golongan, yang pertama , golongan yang tenggelam dalam ro’yu dan berpaling dari Sunnah, dan kedua, golongan yang sombong yang berlagak pintar padahal bodoh ‘’ (menyampaikan hadis, tetapi tidak mengetahui isinya –pent) (Dirangkum dari Jami’ Bayan Al-Ilm juz IIhal. 171). Syeikhul Islam Ibn Al-Qoyyim Al-Jawziyah berkata dalam I’lamu Al-Muwaqqi’in juz Ihal. 44, dari Imam Ahmad, bahwa beliau berkata: ’’ Jika seseorang memiliki kitab karangan yang didalamnya termuat sabda Nabi SAW, perbedaan Sahabat dan Tabi’in, maka ia tidak boleh mengamalkan dan menetapkan sekehendak hatinya sebelum menanyakannya pada Ahli Ilmu, mana yang dapat diamalkan dan mana yang tidak dapat diamalkan, sehingga orang tersebut dapat mengamalkan dengan benar”. Dan bagi anda yang tertarik untuk mengkaji ratusan contoh yang serupa dari Syeikh As-Saqqof, maka kami menyarankan kepada anda untuk menghubungi alamat berikut guna memesan Kitab ‘Tanaqadat Al-Albani A-Wadihat’ (Kontradiksi yang sangat jelas pada Al-Albani). [Harga untuk kitab jilid pertama adalah $4.00 US (dollar AS) plus pengiriman dan harga untuk jilid kedua adalah $7.00 (dollar AS) plus pengiriman]. berikut:
  THE IMAM AL-NAWAWI HOUSE
  PO BOX 925393
  AMMAN
  JORDAN
  * Diterjemahkan secara bebas oleh Muhammad Lazuardi Al-Jawi
  NB : Dinukil dan disusun secara bebas dari kitab Syeikh Muhammad Ibn Ali Hasan As-Saqqof yang berjudul ‘Tanaqadat al- Albani al-Wadihat’ (Kontradiksi yang sangat jelas pada Al-Albani) oleh Syeikh Nuh Ha Mim Killer dan kawan-kawan, dalam versi bahasa Inggris dengan judul ‘AL-ALBANI’S WEAKENING OF SOME OF IMAM BUKHARI AND MUSLIM’S AHADITH’ dan makalah ini dapat diperoleh dengan mengakses situs http://www.masud.co.uk.

 6. Kasihan banget orang-orang di suini yang menjelekkan wahabi, gak ada akhlaknya…
  Memalukan sekali…
  Demi Allah, semakin nyata kebenaran di mata hamba ya Allah….
  Maaf semua saudaraku jika ada kata-kata yang salah selama saya di sini…
  Lebih baik saya hentikan jidal ini dan kembali belajar salafy ato wahabi, terserah kalian mau bilang apa…
  Tapi ketika aku kenal salafy ato wahabi, demi Allah aku merasakan islam yang sesungguhnya…
  Selamat tinggal semua saudaraku…
  Semoga Allah memberi petunjuk kepada kalian…
  Assalamu’alaikum….

  1. kok gitu ….gak jentel harusnya kan insaf malah ngloyor gitu …..abu hanin segudang hadis dan dalil kebenaran gak mungkin mempan buat hijab ilmu anda ……cuma hidayah Alloh yang bisa…. bertobatlah wahai abu hanin ……sebelum terlambat ,,,…..maafkan aku kalau menyinggung anda …samata- mata ingin sekali mengingatkan bahwa semua kebenaran hanya milik Alloh semata jadi minimal kita ikut kepada KEKASIHNYA wali qutub….wassalamuallaykum abu hanin….

 7. ??? ???? ???? ??? ???? ???
  ” INILAH SEBAIK-BAIK BID’AH “(shoheh bukhori)
  plesetan…
  d zaman salafussoleh sudah di kenal BIDAN HASANAH,namun diakhir zaman muncul virus yang sangat mematikan yaitu WAbaH flu bABI menggerogoti islam dari dalam,dan menganggap semua bidan dholanan.
  BIDAN HASANAH bertugas mengobati umat islam yang terjangkit virus flu babi.
  ciri2 orang yg terserang flu babi:
  1.menuduh BID’AH,SYIRIK,quburiyun dll..
  2.merasa dirinya paling BENAR mengerti kandungan al qur’an dan hadist
  3.LEBAY dalam berda’wah
  mari kita bantu BIDAN HASANAH melaksanakan tugas membasmi WAbaH flu baBI.
  kita cintai BIDAN HASANAH warisan salafussoleh…

  1. he…he…. bang saliq …nggak cukup memang wabah flu babi di tangani BIDAN HASANAH….VIRUS ALLALA BABABANI sudah berkarat di otak2 yang terkontaminasi wabah tersbt ……kalau saja mereka mau diobati oleh tabib prof DR MURSYID yang jelas2 sudah terbukti kamil mukamil dan kalis muklisin pasti tertolong ….kasian juga mereka mas saliq …yang paling parah dampak flubabi yaitu mereka merasa terang benderang di tempat yang gelap hitam pekat ……maaf yaa kalau ada yang tersinggung karena dah jenuh aja memberikan pencerahan kpd yang terkena viruuuuus tsb . salam kenal bang saliq

 8. inilah salah satu contoh salah kaprahnya faham wahabi / salafi wirid menggunakan tasbeh dikategorikan bid`ah dolalah / sesat. kacung ngaran juga ga tau dapet nukil dari mana itu atau mungkin cuma Taqlid buta sama albani ?

 9. saliq @
  Wah, kayaknya Syaik Kacung Ngaran kepingin nyaingi Syaikh Albani ya? Kan Syekh Albani dah ngocar-acir haditsnya Imam Bukhori di kitab ADABUL MUFROD?

 10. @ ummatipress
  sungguh suatu kehormatan luar biasa blog anda di kunjungi SYEKH KACUNG NGARAN
  begitu hebat dalam ilmu hadist,sepertinya sampai2 imam bukhori kalah..imam syafi’i terlampaui dalam mengambil istimbad hukum..
  SELAMAT..MUHADIST ABAD INI TELAH LAHIR..KITA SAMBUT….SYEKH KACUNG NGARAN…….

 11. Mujaddid@
  ente bilang: “coba antum cari tahu,apa pengertian waha bi dng salafy apa sama? Smg antum mndpt hidayah.”
  Sebelum saya jawab, saya tanya dulu: “pengetian menurut versi wahabai apa menurut Ahlussunnah Waljama’ah?”

 12. Semprull@
  ana dulu pengikut kuburiyyin,sekarang ana berlepas diri dari ritual sprti itu. Mas semprull,coba antum cari tahu,apa pengertian waha bi dng salafy apa sama? Smg antum mndpt hidayah.

 13. Jamran@
  Datanglah kalian ke sana, semoga kalian dapat hidayah dan dengan kesadraan yang ikhlas meninggalkan faham sekte Wahabi. Qur’an hadits adalah dasar agama Islam, tapi pemahamannya sebaiknya tidak versi Wahabi, sebab pemahamannya sesat dan bahlul. Klaim-klaim paham wahabi secara otomatis telah membid’ahkan Imam Syafi’i, dan imaam-imam mu’tabar yang lain, semisal Imam Suyuti, Imam Gozali, Imam Nawawi dll.
  Kita yang masih waras dalam beragama, mari berlindung dari godaan Paham versi Wahabi.

 14. Dan hendaklah kalian hitung dgn jari-jari (kalian) karena sesungguhnya jari-jari itu nanti akan ditanya dan akan diminta berbicara )Hadits hasan riwayat Abu Dawud No. 1501,Ahmad & Tirmidzi).
  Dari Abdullah bin Amr Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata : Aku melihat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menghitung bacaan tasbih (dengan hjari-jari) tangan kanannya” Hadits shahih, riwayat Abu Dawud no. 1502, dan At-Tirmidzi no. 3486, Shahih Sunan At-Tirmidzi III/146 no. 2714, Shahih Abi Dawud
  I/280 no. 1330, Al-Hakim I/547, Al-Baihaqi II/253.
  Adalah Abdullah bin Mas’ud membenci hitungan (dengan tasbih/kerikil) dan berkata : “Apakah mereka menyebut-nyebut kebaikannya di hadapan Allah?” (Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Mushannaf no. 7667 dengan sanad shahih).
  “Sederhana dalam Sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam bid’ah” (Syarah Ushul I’tiqad Ahlis-Sunnah 114 oleh Al-Laalikai – dari perkataan Ibnu Mas’ud radliyallaahu ‘anhu).
  Sebaik-baik pengingat adalah subhah/biji tasbih” (Diriwayatkan oleh Ad-Dailami dalam Musnad Firdaus).
  Status hadits : MAUDLU’, dikarenakan :
  – sanadnya sangat gelap, yaitu para perawinya tidak dikenal;
  – sebagian rawinya ada yang tertuduh berdusta (muttaham).
  Dari Abu Hurairah secara marfu’ : Adalah Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam bertasbih dengan kerikil” (Diriwayatkan oleh Abul-Qasim Al-Jurjani dalam Tarikh Jurjaan nomor 68).
  Status hadits : MAUDLU’, dikarenakan terdapat rawi yang bernama Abdullah bin Muhammad bin Rabi’ah Al-Qudami yang sering meriwayatkan hadits-hadits munkar dan palsu (Lihat Adl-Dla’iifah nomor 1002).
  Dari Sa’ad bin Abi Waqqash radliyallaahu ‘anhu : Bahwasannya ia bersama Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam pernah menemui seorang wanita dan di tangan wanita tersebut ada bijian atau kerikil yang ia gunakan untuk bertasbih/dzikir (Diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor 1500, At-Tirmidzi nomor 3568, dan lain-lain).
  Status hadits : DLA’IF, dikarenakan terdapat rawi yang bernama Khuzaimah yang majhul; juga Sa’id bin Abi Hilal, walaupun Ibnu Hajar berkata : Shaduq, akan tetapi Imam Ahmad telah menjarh-nya dimana Sa’id bin Abi Hilal ini rusak hafalannya di akhir umurnya. (Kesimpulan : Hadits ini tidak lepas dari kritik).
  Dari Kinanah maula Shafiyyah berkata : Aku mendengar Shafiyyah berkata : Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam pernah menemuiku dan ditanganku ada empat ribu nawat (bijian kurma) yang aku pakai untuk menghitung dzikirku….” (Dikeluarkan oleh Tirmidzi nomor 3554).
  Status hadits : DLA’IF, dikarenakan terdapat rawi yang bernama :
  – Hasyim bin Sa’id. Ibnu Ma’in berkata tentangnya bahwa ia tidak ada apa-apanya (maksudnya dla’if). Ibnu Hajar dalam At-Taqrib menyebutnya dla’if.
  – Kinanah Maula Shafiyyah adalah majhul haal.

  1. @ Mas Kacung Ngaran-andai saja sampean cantumkan kitab rujukannya , mungkin ane hari ini bisa tenang, hanya sekedar saran ke Ustadz Kacung-kalau mau baca / ambil satu keputusan yang berhubungan dengan AQIDAH, Ada baiknya lihat kitab yang membahas topik yang sedang digarap itu, dari berbagai aliran/madzhab dan dari berbagai Ulama dengan disiplin ilmu yang berbeda..kemudian ambil kesimpulan yang bijak (..maaf ya..) ane kaga ngerti yang Ustadz Kacung bahas itu dalam hal apa..??kemudian Madzhab anda itu kemana dan bertaqlid sama siapa (kalau ngaku tidak bermadzhab)..itu namanya , bahwa kelompok anda itu pembohong besar yang pantas dapat LAKNAT Allah swt,.Coba aja pikirin ., dengan pikiran yang waras..jangan ngikuti hawa nafsu yang buruk , yang telah diajarkan oleh Nashiruddin al-Albani, coba aja mulai dari sekarang usahakan untuk menghindari kebiasaan COPY- PASTE dari orang yang tak karuan juntrungannya.wassalam.

  2. wahabi fatwanya lucu-lucu , dulu semua wahabi sepakat bahwa wirid pake Tasbih Bid`ah sesat , sekarang wahabi bilang ga apa-apa wirid pake Tasbeh, kacung ngaran rupanya pengikut Bid`ah sesat wiridan Tasbeh.he he he….

KOLOM KOMENTAR ANDA :