KISAH TAUBATNYA IBNU TAIMIYYAH DI HADAPAN ULAMA ASWAJA

Tangan-tangan Salafi Wahabi dan Pemalsuan Kitab Ulama

Catatan FAKTA SEJARAH: Cerita Taubatnya Ibnu Taimiyyah di Tangan Para Ulama Aswaja. Lantas Kembali Melenceng Sampai Wafatnya.

Tidak banyak saya akan mengungkap fakta sejarah yang jarang dikupas yaitu mengenai hal kisah taubatnya Ibnu Taimiyyah seorang figur yang jadi inspirasi bagi Syaikh Muhammad BAW menyebarkan ajarannya (ajaran wahhabiyah). Fakta sejarah ini sudah ditulis oleh beberapa ulama Ahlus sunnah wal jama’ah yang hidup sezaman dengan Ibnu Taimiyyah. Bahkan di antara mereka ialah eks murid dari Ibnu Taimiyyah, seperti Adz-Dzahabi dan Ibnu Syakir.

Para ulama yang mecatat sejarah Ibnu Taimiyyah ialah orang-orang yang hidup semasa dengan Ibnu Taimiyyah. Mereka menyaksikan, berjumpa langsung dan bahkan ada yang berguru kepadanya sebelum Ibnu Taimiyyah melenceng dari ajaran salaf. Lantas para penulis ini membebaskan diri sesudah mengetahui Ibnu Taimiyyah melenceng dari ajaran kebanyakan ummat muslim. Maka mereka para ulama tersebut lebih mengetahui sejarah dan ajaran Ibnu Taimiyyah dibanding kita dan para wahhabi zaman now ini.

sebelum ini ada baiknya kita mengetahui tidak banyak komentar para ulama Ahlus sunnah wal jama’ah mengenai hal ajaran Ibnu Taimiyyah :

قال المحدث الحافظ الفقيه ولي الدين العراقي ابن الشيخ الحفاظ زين الدين العراقي : انه خرق الاجماع في مسائل كثيرة قيل تبلغ ستين مسألة بعضها في الاصول و بعضها في الفروع خالف فيها بعد انعقاد الاجماع عليها. ( الاجوبة المرضية على المسألة المكية)

Seorang Ahli Hadits yang memperoleh gelar Al-Hafidz Al-Faqih, Waliyuddin Al-Iraqi bin Syaikh Al-Haffadz Zainuddin Al-Iraqi berkata. ”Sesungguhnya Ibnu Taimiyyah sudah merusak kebanyakan ummat muslim di dalam beberapa permasalahan. Dikatakan mencapai 60 permasalahan sebagian mengenai akidah dan sebagian lainnya mengenai furu’. Ia sudah menyalahi permasalahan-permasalahan yang sudah disepakati oleh ummat Islam. “ (Al-Ajwibatul Mardhiyyah ‘alal mas-alatil makkiyyah).

قال الشيخ ابن حجر الهيتمي ناقلا المسائل التي خالف فيها ابن تيميه اجماع المسلمين ما نصه : وان العالم قديم بالنوع ولم يزل مع الله مخلوقا دائما فجعله موجبا بالذات لا فاعلا بالاختيارتعالى الله عن ذالك, وقوله بالجسمبة والجهة والانتقال و انه بقدر العرش لااصغر ولا اكبر , تعالى الله عن هذا الافتراء الشنيع القبيخ والكفر البراح الصريح. (الفتاوى الحديثية ص: ١١٦)

Syaikh Ibnu Hajar Al-Haitamy berkata dengan menukil permasalahan-permasalahan Ibnu Taimiyyah yang menyalahi kesepakaran ummat Islam. Yaitu : (Ibnu Taimiyyah sudah berpendapat) bahwa Alam itu bersifat dahulu dengan satu macam, dan senantiasa makhluk berbarengan Allah. Ia sudah menyandarkan alam dengan Dzat Allah Swt bukan dengan perbuatan Allah secra ikhtiar. Sungguh Maha Luhur Allah dari penyifatan yang sedemikian itu. Ibnu Taimiyyah juga berkeyakinan adanya jisim pada Allah Swt, arah dan perpindahan. Ia juga berkeyakinan bahwa Allah ndak lebih kecil dan ndak lebih besar dari Arsy. Sungguh Allah maha Suci atas kedustaan keji dan buruk ini serta kekufuran yang nyata “. (Al-Fatawa Al-Haditsiyyah : 116).

وقال ايضا ما نصه : واياك ان تصغي الى ما في كتب ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الجوزية وغيرهما ممن اتخذ الهه هواه واضله الله على علم و ختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعدالله. و كيف تجاوز هؤلاء الملحدون الحدود و تعدواالرسوم وخرقوا سياج الشربعة والحقيقة فظنوا بذالك انهم على هدى من ربهم وليسوا كذالك. (الفتاوى الحديثية ص:۲۰۳)

Beliau Syaikh Ibnu Hajar juga berkata: ”Maka berhati-hatilah kau, jangan kau dengarkan apa yang ditulis oleh Ibnu Taimiyyah dan muridnya Ibnul Qoyyim Al-Jauziyyah. Dan selain keduanya dari orang-orang yang sudah menjadikan hawa nafsunya selaku tuhannya. Dan Allah sudah menyesatkannya dari ilmu serta menutup telinga dan hatinya dan menjdaikan penghalang atas pandangannya. Maka siapakah yang sanggup memberi petunjuk atas orang yang sudah Allah jauhkan ? Bagaimana orang-orang sesat itu sudah melampaui batasan-batasan syare’at dan aturan. Dan mereka pun juga sudah merobek pakaian syare’at dan hakikat. Mereka masih menyangka bahwa mereka di atas petunjuk dari Tuhan mereka, padahal sungguh tidaklah sedemikian “. (Al-Fatawa Al-Haditsiyyah : 203).

Seorang ulama besar Syaikh Abu Al-Hasan Ali Ad-Dimasyqi Rh berkata dari ayahnya bahwasanya belia bercerita: ”Tatkala kami sedang duduk di majlis Ibnu Taimiyyah. Dan ia berceramah sampai sampai pada pembahasan ayat Istiwa. Ia berkata ”Allah Swt beristiwa di atas arasy-Nya seperti istiwaku ini.“ Maka manusia kaget. Dan cepat melompat ke arah Ibnu Taimiyyah dengan satu lompatan dan menurunkanya dari kursi. Lantas orang-orang cepat menampar dan memukulnya dengan sandal-sandal mereka dan selainnya. Mereka membawa Ibnu Taimiyyah ke bagian hakim. Maka berkumpullah di majlis tersebut para ulama dan mereka mulai mengintrogasinya.” Apa dalil dari yang sudah engkau katakan tadi ? “ Ibnu Taimiyyah menjawab: ”Firman Allah Swt ; Ar-Rahmaanu ‘alal arsyis tawaa“.  Maka para ulama tertawa dan tahulah mereka bahwa Ibnu Taimiyyah ialah orang bodoh. Yang ndak mengetahui kaidah-kaidah ilmu.

 

Lantas para ulama menanyakan lagi untuk memastikan urusannya. ”Apa pendapatmu mengenai hal firman Allah :

فاينما تولوا فثم وجه الله

Dimanapun kau menghadap maka di sanalah muka Allah?” Maka Ibnu Taimiyyah menjawab dengan respon yang mempertunjukkan bahwa ia termasuk orang bodoh yang sesungguhnya. Ia ndak mengetahui apa yang ia katakan. Dan ia sudah tertipu oleh pujian orang-orang awam padanya dan beberapa ulama jumud yang kosong dari ilmu yang berdasarkan dalil-dalil. (Al-Maqoolat As-Sunniyah : 36)

Amat beberapa kritikan para ulama Aswaja (Ahlus sunnah wal jama’ah) ke Ibnu Taimiyyah. Khususnya mengenai ajaran-ajarannya yang melenceng dari kebanyakan ulama dan ummat Islam. Bahkan para ulama sempat mengarang kitab-kitab untuk membantaha ajaran-ajarannya untuk menyelamatkan ummat Islam dari kesesatannya.

Di antaranya :

 1. Al-Qâdlî al-Mufassir Badruddin Muhammad ibn Ibrahim ibn Jama’ah asy-Syafi’i (w 733 H).
 2. Al-Qâdlî Ibn Muhammad al-Hariri al-Anshari al-Hanafi.
 3. Al-Qâdlî Muhammad ibn Abi Bakr al-Maliki.
 4. Al-Qâdlî Ahmad ibn Umar al-Maqdisi al-Hanbali.
 5. Ke empat ulama yang juga menjabat qodhi inilah yang merekomendasikan fatwa untuk memenjarakan Ibnu Taimiyyah. Dan sempat berpindah-pindah hotel prodeo.
 6. Syekh Shaleh ibn Abdillah al-Batha-ihi, Syekh al-Munaibi’ ar-Rifa’i. salah seorang ulama terkemuka yang sudah menetap di Damaskus (w 707 H).
 7. Syekh Kamaluddin Muhammad ibn Abi al-Hasan Ali as-Sarraj ar-Rifa’i al-Qurasyi asy-Syafi’i. salah seorang ulama terkemuka yang hidup semasa dengan Ibn Taimiyah sendiri. • Tuffâh al-Arwâh Wa Fattâh al-Arbâh
 8. Ahli Fiqih dan ahli teologi serta ahli tasawwuf terkemuka di masanya; Syekh Tajuddin Ahmad ibn ibn Athaillah al-Iskandari asy-Syadzili (w 709 H).
 9. Pimpinan para hakim (Qâdlî al-Qudlât) di seluruh wilayah negara Mesir; Syekh Ahmad ibn Ibrahim as-Suruji al-Hanafi (w 710 H) • I’tirâdlât ‘Alâ Ibn Taimiyah Fi ‘Ilm al-Kalâm.
 10. Pimpinan para hakim madzhab Maliki di seluruh wilayah negara Mesir pada masanya; Syekh Ali ibn Makhluf (w 718 H). Di antara pernyataannya selaku berikut: “Ibn Taimiyah ialah orang yang berkeyakinan tajsîm, dan dalam keyakinan kita barangsiapa berkeyakinan semacam ini maka ia sudah jadi kafir yang wajib dibunuh”.
 11. Syekh al-Faqîh Ali ibn Ya’qub al-Bakri (w 724 H). Tatkala suatu waktu Ibn Taimiyah masuk wilayah Mesir, Syekh Ali ibn Ya’qub ini ialah salah seorang ulama terkemuka yang menentang dan memerangi berbagai faham sesatnya.
 12. Al-Faqîh Syamsuddin Muhammad ibn Adlan asy-Syafi’i (w 749 H). Salah seorang ulama terkemuka yang hidup semasa dengan Ibn Taimiyah yang sudah mengutip langsung bahwa di antara kesesatan Ibn Taimiyah menjelaskan bahwa Allah berada di atas arsy. Dan secara hakekat Dia berada dan bertempat di atasnya. Juga menjelaskan bahwa sifat Kalam Allah berupa huruf dan suara.
 13. Imam al-Hâfizh al-Mujtahid Taqiyuddin Ali ibn Abd al-Kafi as-Subki (w 756 H). • al-I’tibâr Bi Baqâ’ al-Jannah Wa an-Nâr. • ad-Durrah al-Mudliyyah Fî ar-Radd ‘Alâ Ibn Taimiyah. • Syifâ’ as-Saqâm Fî Ziyârah Khair al-Anâm. • an-Nazhar al-Muhaqqaq Fi al-Halaf Bi ath-Thalâq al-Mu’allaq. • Naqd al-Ijtimâ’ Wa al-Iftirâq Fî Masâ-il al-Aymân Wa ath-Thalâq. • at-Tahqîq Fî Mas-alah at-Ta’lîq. • Raf’u asy-Syiqâq Fî Mas’alah ath-Thalâq.
 14. Al-Muhaddits al-Mufassir al-Ushûly al-Faqîh Muhammad ibn Umar ibn Makki yang dikenal dengan sebutan Ibn al-Murahhil asy-Syafi’i (w 716 H). Di masa hidupnya ulama besar ini sudah berdebat dan memerangi Ibn Taimiyah.
 15. Imam al-Hâfizh Abu Sa’id Shalahuddin al-’Ala-i (w 761 H). Imam terkemuka ini mencela dan sudah memerangi Ibn Taimiyah. Lihat kitab Dakhâ-ir al-Qashr Fî Tarâjum Nubalâ’ al-’Ashr karya Ibn Thulun pada halaman 32-33. • Ahâdîts Ziyârah Qabr an-Naby.
 16. Pimpinan para hakim (Qâdlî al-Qudlât) kota Madinah Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Musallam ibn Malik ash-Shalihi al-Hanbali (w 726 H).
 17. Imam Syekh Ahmad ibn Yahya al-Kullabi al-Halabi yang dikenal dengan sebutan Ibn Jahbal (w 733 H), semasa dengan Ibn Taimiyah sendiri. • Risâlah Fî Nafyi al-Jihah.
 18. Al-Qâdlî Kamaluddin ibn az-Zamlakani (w 727 H). Ulama besar yang semasa dengan Ibn Taimiyah ini sudah memerangi seluruh kesesatan Ibn Taimiyah. Sampai beliau menuliskan dua risalah untuk itu. Pertama dalam problem talaq, dan kedua dalam problem ziarah ke makam Rasulullah.
 19. Al-Qâdlî Shafiyuddin al-Hindi (w 715 H), semasa dengan Ibn Taimiyah sendiri.
 20. Al-Faqîh al-Muhaddits Ali ibn Muhammad al-Baji asy-Syafi’i (w 714 H). Sudah memerangi Ibn Taimiyah dalam empat belas keyakinan sesatnya, dan sudah mengalahkan serta menundukannya.
 21. Sejarawan terkemuka (al-Mu-arrikh) al-Faqîh al-Mutakallim al-Fakhr ibn Mu’allim al-Qurasyi (w 725 H). • Najm al-Muhtadî Wa Rajm al-Mu’tadî
 22. Al-Faqîh Muhammad ibn Ali ibn Ali al-Mazini ad-Dahhan ad-Damasyqi (w 721 H). • Risâlah Fî ar-Radd ‘Alâ Ibn Taimiyah Fî Mas-alah ath-Thalâq. • Risâlah Fî ar-Radd ‘Alâ Ibn Taimiyah Fî Mas-alah az-Ziayârah
 23. Al-Faqîh Abu al-Qasim Ahmad ibn Muhammad ibn Muhammad asy-Syirazi (w 733 H). • Risâlah Fi ar-Radd ‘Alâ Ibn Taimiyah
 24. Al-Faqîh al-Muhaddits Jalaluddin al-Qazwini asy-Syafi’i (w 739 H).
 25. As-Sulthan Ibn Qalawun (w 741 H). Beliau ialah Sultan kaum Muslimin waktu itu, sudah menuliskan surat resmi prihal kesesatan Ibn Taimiyah.
 26. Al-Hâfizh adz-Dzahabi (w 748 H) yang merupakan murid Ibn Taimiyah sendiri. • Bayân Zaghl al-’Ilm Wa ath-Thalab. • an-Nashîhah adz-Dzahabiyyah.
 27. Al-Mufassir Abu Hayyan al-Andalusi (745 H). • Tafsîr an-Nahr al-Mâdd Min al-Bahr al-Muhîth
 28. Syekh Afifuddin Abdullah ibn As’ad al-Yafi’i al-Yamani al-Makki (w 768 H).
 29. Al-Faqîh Syekh Ibn Bathuthah, salah seorang ulama terkemuka yang sudah beberapa melaksanakan rihlah (perjalanan).
 30. Al-Faqîh Tajuddin Abdul Wahhab ibn Taqiyuddin Ali ibn Abd al-Kafi as-Subki (w 771 H). • Thabaqât asy-Syâfi’iyyah al-Kubrâ
 31. Seorang ulama ahli sejarah terkemuka (al-Mu-arrikh) Syekh Ibn Syakir al-Kutubi (w 764 H). • ‘Uyûn at-Tawârikh.
 32. Syekh Umar ibn Abi al-Yaman al-Lakhmi al-Fakihi al-Maliki (w 734 H). • at-Tuhfah al-Mukhtârah Fî ar-Radd ‘Alâ Munkir az-Ziyârah
 33. Al-Qâdlî Muhammad as-Sa’di al-Mishri al-Akhna’i (w 750 H). • al-Maqâlât al-Mardliyyah Fî ar-Radd ‘Alâ Man Yunkir az-Ziyârah al-Muhammadiyyah, dicetak satu kitab dengan al-Barâhîn as-Sâthi’ah karya Syekh Salamah al-Azami.
 34. Syekh Isa az-Zawawi al-Maliki (w 743 H). • Risâlah Fî Mas-alah ath-Thalâq.
 35. Syekh Ahamad ibn Utsman at-Turkimani al-Jauzajani al-Hanafi (w 744 H). • al-Abhâts al-Jaliyyah Fî ar-Radd ‘Alâ Ibn Taimiyah.
 36. Imam al-Hâfizh Abdul Rahman ibn Ahmad yang dikenal dengan Ibn Rajab al-Hanbali (w 795 H). • Bayân Musykil al-Ahâdîts al-Wâridah Fî Anna ath-Thalâq ats-Tsalâts Wâhidah.
 37. Imam al-Hâfizh Ibn Hajar al-Asqalani (w 852 H). • ad-Durar al-Kâminah Fî A’yân al-Mi-ah ats-Tsâminah. • Lisân al-Mizân. • Fath al-Bâri Syarh Shahîh al-Bukhâri. • al-Isyârah Bi Thuruq Hadîts az-Ziyârah.
 38. Imam al-Hâfizh Waliyuddin al-Iraqi (w 826 H). • al-Ajwibah al-Mardliyyah Fî ar-Radd ‘Alâ al-As-ilah al-Makkiyyah.
 39. Al-Faqîh al-Mu-arrikh Imam Ibn Qadli Syubhah asy-Syafi’i (w 851 H). • Târîkh Ibn Qâdlî Syubhah.
 40. Al-Faqîh al-Mutakallim Abu Bakar al-Hushni penulis kitab Kifâyah al-Akhyâr (829 H). • Daf’u Syubah Man Syabbah Wa Tamarrad Wa Nasaba Dzâlika Ilâ Imam Ahmad.
 41. Salah seorang ulama terkemuka di daratan Afrika pada masanya; Syekh Abu Abdillah ibn Arafah at-Tunisi al-Maliki (w 803 H).
 42. Al-’Allâmah Ala’uddin al-Bukhari al-Hanafi (w 841 H). Beliau mengatakn bahwa Ibn Taimiyah ialah seorang yang kafir. Beliau juga mengkafirkan orang yang menyebut Ibn Taimiyah dengan Syekh al-Islâm kalau orang tersebut sudah mengetahui kekufuran-kekufuran Ibn Taimiyah. Pernyataan al-’Allâmah Ala’uddin al-Bukhari ini dilansir oleh Imam al-Hâfizh as-Sakhawi dalam kitab adl-Dlau’ al-Lâmi’.
 43. Dan masih beberapa lagi ulama yang lainnya.

Sekarang marilah kita simak penuturan seorang ulama yang sezaman dengan Ibnu Taimiyyah. Yaitu Ibnu Syakir Al-Kutuby dalam bagian kitab tarikhnya juz 20 yang sudah diabadikan oleh seorang ulama besar dari kalangan Ahlus sunnah yang terkenal di seluruh penjuru dunia. Yaitu Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Astqolani dalam kitabnya ” Ad-Duroru Al-Kaaminah ”. Dan beliau juga penyarah kitab Shohih Bukhori yang dinamakan Fathu Al-Bari. Berikut penuturan beliau yang begitu panjang tetapi saya singkat dengan tanpa menghilangkan maksud tujuannya :

Sidang Pertama :

”Di tahun 705 di hari ke delapan bulan Rajab, Ibnu Taimiyyah disidang dalam satu majlis persidangan yang dihadiri oleh para penguasa dan para ulama ahli fiqih di depan wakil sulthon. Maka Ibnu Taimiyyah ditanya mengenai hal aqidahnya. Lalu ia mengutarakan tidak banyak dari aqidahnya. Lantas dihadirkan kitab aqidahnya Al-Wasithiyyah dan dibacakan dalam persidangan. Maka terjadilah pembahasan yang beberapa dan masih ada sisa pembahasan yang ditunda untuk sidang seterusnya.

Dan di tahun 707 hari ke-6 bulan Rabi’ul Awwal hari kamis, Ibnu Taimiyyah mengumumkan taubatnya dari akidah dan ajaran sesatnya di depan para ulama Ahlus sunnah wal jama’ah dari kalangan empat madzhab. Bahkan ia membikin perjanjian ke para ulama dan hakim dengan tertulis dan tanda tangan untuk ndak kembali ke ajaran sesatnya. Akan tetapi sesudah itu ia pun masih sering membikin fatwa-fatwa nyeleneh dan mengkhianati surat perjanjiannya. Sampai akhirnya ia mondar-mandir masuk hotel prodeo dan wafat di hotel prodeo sebagaimana nanti akan diutarakan ucapan dari para ulama.

Berikut ini pernyataan Ibnu Taimiyyah mengenai hal pertaubatannya :

الحمد الله، الذي أعتقده أن في القرءان معنى قائم بذات الله وهو صفة من صفات ذاته القديمة الأزلية وهو غير مخلوق، وليس بحرف ولا صوت، وليس هو حالا في مخلوق أصلا ولا ورق ولا حبر ولا غير ذلك، والذي أعتقده في قوله: ? الرحمن على آلعرش آستوى ? [سورة طه] أنه على ما قال الجماعة الحاضرون وليس على حقيقته وظاهره، ولا أعلم كنه المراد به، بل لا يعلم ذلك إلا الله، والقول في النزول كالقول في الاستواء أقول فيه ما أقول فيه لا أعرف كنه المراد به بل لا يعلم ذلك إلا الله، وليس على حقيقته وظاهره كما قال الجماعة الحاضرون، وكل ما يخالف هذا الاعتقاد فهو باطل، وكل ما في خطي أو لفظي مما يخالف ذلك فهو باطل، وكل ما في ذلك مما فيه إضلال الخلق أو نسبة ما لا يليق بالله إليه فأنا بريء منه فقد تبرأت منه وتائب إلى الله من كل ما يخالفه وكل ما كتبته وقلته في هذه الورقة فأنا مختار فى ذلك غير مكره.
(كتبه أحمد بن تيمية) وذلك يوم الخميس سادس شهر ربيع الآخر سنة سبع وسبعمائة.

”Segala puji bagi Allah yang saya yakini bahwa di dalam Al-Quran mempunyai makna yang berdiri dengan Dzat Allah Swt yaitu sifat dari sifat-sifat Dzat Allah Swt yang maha dahulu lagi maha azali dan al-Quran bukanlah makhluq, bukan berupa huruf dan suara, bukan suatu kondisi bagi makhluk sama sekali dan juga bukan berupa kertas dan tinta dan bukan yang lainnya. Dan saya meyakini bahwa firman Allah Swt “ الرحمن على آلعرش آستوى ialah apa yang sudah dikatakan oleh para jama’ah (ulama) yang datang ini dan bukanlah istawa itu secara hakekat dan dhohirnya, dan saya pun ndak mengetahui arti dan maksud yang sesungguhnya kecuali Allah Swt, bukan istawa secara hakekat dan dhohir seperti yang dinyatakan oleh jama’ah yang datang ini.

Seluruh yang bertentangan dengan akidah I ni ialah batil. Dan seluruh apa yang ada dalam tulisanku dan ucapanku yang bertentangan dari seluruh itu ialah batil. Seluruh apa yang sudah saya gtulis dan ucapkan sebelumnya ialah suatu penyesatan ke ummat atau penisbatan sesuatu yang ndak layak bagi Allah Swt, maka saya berlepas diri dan menjauhkan diri dari seluruh itu. Saya bertaubat ke Allah dari ajaran yang menyalahi-Nya. Dan seluruh yang saya dan saya ucapkan di kertas ini maka saya dengan suka rela tanpa adanya paksaan “

Sudah menulisnya : (Ahmad Ibnu Taymiyyah)
Kamis, 6-Rabiul Awwal-707 H.
Di atas surat pernyaan itu sudah ditanda tangani di bagian atasnya oleh Ketua hakim, Badruddin bin jama’ah.

Pernyataan ini sudah disaksikan, diakui dan ditanda tangani oleh :
– Muhammad bin Ibrahim Asy-Syafi’i, beliau mengumumkan :
اعترف عندي بكل ما كتبه بخطه في التاريخ المذكور
(Saya mengakui segala apa yang sudah dinyatakan oleh Ibnu Taymiyyah ditanggal tersebut)

 • Abdul Ghoni bin Muhammad Al-Hanbali :
  اعترف بكل ما كتب بخطه
  (Saya mengakui apa yang sudah dinyatakannya)
 • Ahmad bin Rif’ah
 • Abdul Aziz An-Namrowi :
  أقر بذلك (Saya mengakuinya)
 • Ali bin Miuhammad bin Khoththob Al-Baji Asy-Syafi’I :
  أقر بذلك كله بتاريخه (Saya mengakui itu dengan tanggalnya)
 • Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Husaini :
  جرى ذلك بحضوري في تاريخه (Ini terjadi di hadapanku dengan tanggalnya)
 • Abdullah bin jama’ah (Saya mengakuinya)
 • Muhammad bin Utsman Al-Barbajubi :
  أقز بذلك وكتبه بحضوري (Saya mengakuinya dan menulisnya dihadapanku)

Mereka seluruh ialah para ulama besar di masa itu salah satunya ialah syaikh Ibnu Rif’ah yang sudah mengarang kitab Al-Matlabu Al-’Aali ” syarah dari kitab Al-Wasith imam Ghozali sebanyak 40 jilid.

Ibnu Taimiyyah Kembali Melenceng

Akan tetapi faktanya Ibnu Taimiyyah ndak lama menabrak perjanjian tersebut dan kembali lagi dengan ajaran-ajaran menyimpangnya. Hingga-sampai dikatakan oleh seorang ulama :

لكن لم تمض مدة على ذلك حتى نقض ابن تيمية عهوده ومواثيقه كما هو عادة أئمة الضلال ورجع إلى عادته القديمة في الإضلال. ”

Akan tetapi ndak lama sesudah itu Ibnu Taimiyyah menabrak perjanjian dan pernyataannya itu sebegaimana kebiasaan para imam sesat dan ia kembali pada kebiasaan lamanya di dalam menyesatkan ummat “

Sidang kedua :

Diselenggarakan hari jum’ah hari ke-12 dari bulan Rajab. Ikut datang waktu itu seorang ulama besar Shofiyuddin Al-Hindiy. Maka mulailah pembahasan, mereka mewakilkan ke syaikh Kamaluddin Az-Zamalkani dan akhirnya beliau memenangkan dialog itu, beliau sudah membungkam habis Ibnu Taimiyyah dalam persidangan tersebut. Ibnu Taimiyyah merasa kuatir atas dirinya, maka ia memberi kesaksian pada orang-orang yang datang bahwa ia mengklaim bermadzhab Syafi’i dan beraqidah dengan aqidah imam Syafi’i. Maka orang-orang ridho dengannya dan mereka pun pulang.

Sidang ketiga :

sebelum ini Ibnu Taimiyyah mengklaim bermadzhab Syafi’I, tetapi pada kenyataannya ia masih membikin ulah dengan fatwa-fatwa yang aneh-aneh sehingga beberapa mempengaruhi orang lain. Maka pada akhir bulan Rajab, para ulama ahli fiqih dan para qodhi berkumpul di satu persidangan yang dihadiri wakil shulthon waktu itu. Maka mereka seluruh saling membicarakan mengenai hal permasalahan aqidah dan berjalanlah persidangan sbgaiamana persidangan yang pertama.

seusai beberapa hari datanglah surat dari sulthon untuk berangkat berbarengan seorang utusan dari Mesir dengan permintaan ketua qodhi Najmuddin. Di antara isi surat tersebut berbunyi ” Kalian mengetahui apa yang terjadi di tahun 98 mengenai hal aqidah Ibnu Taimiyyah “. Maka mereka menanyakan ke orang-orang mengenai hal apa yang terjadi pada Ibnu Taimiyyah. Maka orang-orang mendatangkan aqidah Ibnu Taimiyyah ke qodhi Jalaluddin Al-Quzwaini yang pernah dihadapkan ke ketua qodhi imamuddin. Maka mereka membincangkan problem ini ke Raja supaya menyampaikan surat untuk problem ini dan raja pun mnyetujuinya.

Lantas sesudah itu Raja memerintahkan syamsuddin Muhammad Al-Muhamadar Ibnuuntuk mendatangi Ibnu Taimiyyah dan ia pun berkata ke Ibnu Taimiyyah ”Raja sudah memerintahkanmu untuk berangkat esok hari. Maka Ibnu Taimiyyah berangkat ditemani oleh dua Abdullah dan Abdurrahman serta beberapa jama’ahnya.

Sidang ke-4 :

Maka pada hari ketujuh bulan Syawwal sampailah Ibnu Taymiyyah ke Mesir dan diselenggarakan satu persidangan seterusnya di benteng Kairo di depan para qodhi dan para ulama ahli fiqih dari empat madzhab. Lantas syaikh Syamsuddin bin Adnan Asy-Syafi’I berbicara dan menyebutkan mengenai hal beberapa fasal dari aqidah Ibnu Taimiyyah. Maka Ibnu Taimiyyah memulai perbincangan dengan pujian ke Allah Swt dan berbicara dengan perbincangan yang mengarah pada nasehat bukan pengklarifikasian. Maka dijawab ”Wahai syaikh, apa yang engkau bicarakan kami sudah mengetahuinya dan kami ndak ada hajat atas nasehatmu, kami sudah menampilkan pertanyaan padamu maka jawablah ! “Ibnu Taimiyah hendak mengulangi pujian ke Allah, tapi para ulama menyetopnya dan berkata ” Jawablah wahai syaikh “. Maka Ibnu Taimiyyah terdiam “.

Dan para ulama mengulangi pertanyaan berulang-ulang kali tapi Ibnu Taimiyyah senantiasa berbeli-belit dalam berbicara. Maka seorang qodhi yang bermadzhab Maliki memerintahkannya untuk memenjarakan Ibnu Taimiyyah di satu ruangan yang ada di benteng tersebut berbarengan dua saudaranya yang ikut bersamanya itu.

Begitu lamanya ia menetap di hotel prodeo dalam benteng tersebut sampai ia wafat dalam hotel prodeo pada malam hari tanggal 22, Dzulqo’dah tahun 728 H.

Sejarah ini sudah ditulis oleh para ulama di dalam beberapa literaul kitab yang mu’tabar di antaranya kitab Ad-Duraru Al-Kaminah karya Ibnu Hajar. Kitab Nihayah Al-Arab Fi Funun Al-Adab karya As-Syeikh Syihabuddin An-Nuwairy wafat 733 H cetakan Dar Al-Kutub Al-Misriyyah. Dan yang lainnya.

Demikianlah sejarah singkat terkait issu taubatnya Ibnu Taimiyyah seorag figur inspirator munculnya ajaran wahhabi. Dan di zaman ini Ibnu Taimiyyah ialah seorang ulama andalan yang dijadikan rujukan oleh para ulama wahhabi.

Semoga cerita taubatnya Ibnu Taimiyyah yg kembali melenceng ini jadi renungan bagi para pengikut wahhabi… Karena ini seluruh ialah fakta sejarah.

Oleh: Jawawi Arroji

Save

You might like

About the Author: admin

14 Comments

 1. Tidak lah yang membantah dan menunuh Ibnu Taimiyyah melaikan dari kalangan As’ariyyah, Muktrazilah dan Shufiiyah Quburiyyun yang sesat dan menyesartkan umat Islam seluruh dunia.

 2. betul sekali. bahkan dia angkat tangan, menyerah, tatkala didongsok oleh para ulama. Dia bertobat, serta mengakui taklid ke Imam Ahmad bin Hambal. eh..dasar tobat sambel. Konon kemudian fatwa-fatwanya ternyata tetap sja bertolak belakang 180 derajat dengan Fatwa Imam Ahmad Bin Hanbal. Dasar.

 3. Kisah Taubat Seorang Kyai

  “Terus terang, sampai diusia +35 tahun saya ini termasuk Kyai Ahli Bid’ah yang tentunya doyan tawassul kepada mayat atau penghuni kubur, sering juga bertabarruk dengan kubur sang wali atau Kyai. Bahkan sering dipercaya untuk memimpin ziarah Wali Songo dan juga tempat-tempat yang dianggap keramat sekaligus menjadi imam tahlilan, ngalap berkah kubur, marhabanan atau baca barzanji, diba’an, maulidan, haul dan selamatan yang sudah berbau kesyirikan”
  “Kita dulu enjoy saja melakukan kesyirikan, mungkin karena belum tahu pengertian tauhid yang sebenarnya”(Kyai Afrokhi dalam Buku Putih Kyai NU hal. 90)
  “Kita biasa melakukan ziarah ngalap berkah sekaligus kirim pahala bacaan kepada penghuni kubur/mayit. Sebenarnya, hal tersebut atas dasar kebodohan kita. Bagaimana tidak, contohnya adalah saya sendiri di kala masih berumur 12 tahun sudah mulai melakukan ziarah ngalap berkah dan kirim pahala bacaan, dan waktu itu saya belum tahu ilmu sama sekali, yang ada hanya taklid buta. Saat itu saya hanya melihat banyak orang yang melakukan, dan bahkan banyak juga kyai yang mengamalkannya. Hingga saya menduga dan beranggapan bahwa hal itu adalah suatu kebenaran.” (Kyai Afrokhi dalam Buku Putih Kyai NU hal. 210)
  Beliau adalah Kyai Afrokhi Abdul Ghoni, pendiri sekaligus pengasuh pondok pesantren “Rahmatullah”. Nama beliau tidak hanya dibicarakan oleh teman-teman dari Kediri saja, namun juga banyak diperbincangkan oleh teman-teman pengajian di Surabaya, Gresik, Malang dan Ponorogo.
  Keberanian beliau dalam menantang arus budaya para kyai yang tidak sejalan dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah yang shahih yang telah berurat berakar dalam lingkungan pesantrennya, sikap penentangan beliau terhadap arus kyai itu bukan berlandaskan apriori belaka, bukan pula didasari oleh rasa kebencian kepada suatu golongan, emosi atau dendam, namun merupakan Kehendak, Hidayah dan Taufiq dari Allah ta’ala.
  Kyai Afrokhi hanya sekedar menyampaikan yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar, mengatakan yang haq adalah haq dan yang batil adalah batil. namun, usaha beliau itu dianggap sebagai sebuah makar terhadap ajaran Nahdhatul Ulama (NU), sehingga beliau layak dikeluarkan dari keanggotaan NU secara sepihak tanpa mengklarifikasikan permasalahan itu kepada beliau.
  Kyai Afrokhi tidak mengetahui adanya pemecatan dirinya dari keanggotaan NU. Beliau mengetahui hal itu dari para tetangga dan kerabatnya. Seandainya para Kyai, Gus dan Habib itu tidak hanya mengedepankan egonya, kemudian mereka mau bermusyawarah dan mau mendengarkan permasalahan ajaran agama ini, kemudian mempertanyakan kenapa beliau sampai berbuat demikian, beliau tentu bisa menjelaskan permasalahan agama ini dengan dalil-dalil Al-Qur’an dan As-Sunnah yang shahih yang harus benar-benar diajarkan kepada para santri serta umat pada umumnya.
  Seandainya para Kyai itu mau mengkaji kembali ajaran dan tradisi budaya yang berurat berakar yang telah dikritisi dan digugat oleh banyak pihak. Bukan hanya oleh Kyai Afrokhi sendiri, namun juga dari para ulama tanah haram juga telah menggugat dan mengkritisi penyakit kronis dalam aqidah NU yang telah mengakar mengurat kepada para santri dan masyarakat. Jika mereka itu mau mendengarkan perkataan para ulama itu, tentunya penyakit-penyakit kronis yang ada dalam tubuh NU akan bisa terobati. Aqidah umatnya akan terselamatkan dari penyakit TBC (Tahayul, Bid’ah, Churofat). Sehingga Kyai-kyai NU, habib, Gus serta asatidznya lebih dewasa jika ada orang yang mau dengan ikhlas menunjukkan kesesatan yang ada dalam ajaran NU dan yang telah banyak menyimpang dari tuntunan Rasulullah dan para sahabatnya. Maka, Insya Allah, NU khususnya dan para ‘alim NU pada umumnya akan menjadi barometer keagamaan dan keilmuan. ‘Alimnya yang berbasis kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah yang shahih, yang sesuai dengan misi NU itu sendiri sebagai Ahlussunnah wal Jama’ah, sehingga para ‘alim serta Kyai yang duduk pada kelembagaannya berhak menyandang predikat sebagai pewaris para Nabi.
  Namun sayang, dakwah yang disampaikan oleh Kyai Afrokhi dipandang sebelah mata oleh para Kyai NU setempat. Mereka juga meragukan keloyalan beliau terhadap ajaran NU. Dengan demikian, beliau harus menerima konsekuensi berupa pemecatan dari kepengurusan keanggotaannya sebagai a’wan NU Kandangan, Kediri, sekaligus dikucilkan dari lingkungan para kyai dan lingkungan pesantren. Mereka semua memboikot aktivitas dakwah Kyai Afrokhi.
  Walaupun beliau mendapat perlakuan yang demikian, beliau tetap menyikapinya dengan ketenangan jiwa yang nampak terpancar dari dalam dirinya.
  Siapakah yang berani menempuh jalan seperti jalan yang ditempuh oleh Kyai Afrokhi, yang penuh cobaan dan cobaan? Atau Kyai mana yang ingin senasib dengan beliau yang tiba-tiba dikucilkan oleh komunitasnya karena meninggalkan ajaran-ajaran tradisi yang tidak sesuai dengan syari’at Islam yang haq? Kalau bukan karena panggilan iman, kalau bukan karena pertolongan dari Allah niscaya kita tidak akan mampu.
  Kyai Afrokhi adalah sosok yang kuat. Beliau menentang arus orang-orang yang bergelar sama dengan gelar beliau. yakni Kyai. Di saat banyak para Kyai yang bergelimang dalam kesyirikan, kebid’ahan dan tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang haq, di saat itulah beliau tersadar dan menantang arus yang ada. Itulah jalan hidup yang penuh cobaan dan ujian.
  Bagi Kyai Afrokhi untuk apa kewibawaan dan penghormatan tersandang, harta melimpah serta jabatan terpikul, namun murka Allah dekat dengannya, dan Allah tidak akan menolongnya di hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak. Beliau lebih memilih jalan keselamatan dengan meninggalkan tradisi yang selama ini beliau gandrungi.
  Inilah fenomena kyai yang telah bertaubat kepada Allah dari ajaran-ajaran syirik, bid’ah dan kufur. Walaupun Kyai Afrokhi ditinggalkan oleh para kyai ahli bid’ah, jama’ah serta santri beliau, ketegaran dan ketenangan beliau dalam menghadapi realita hidup begitu nampak dalam perilakunya. Dengan tawadhu’ serta penuh tawakkal kepada Allah, beliau mampu mengatasi permasalahan hidup.
  Pernyataan taubat Kyai Afrokhi:
  “Untuk itulah buku ini saya susun sebagai koreksi total atas kekeliruan yang saya amalkan dan sekaligus merupakan permohonan maaf saya kepada warga Nahdhatul Ulama (NU) dimanapun berada yang merasa saya sesatkan dalam kebid’ahan Marhabanan, baca barzanji atau diba’an, maulidan, haul dan selamatan dari alif sampai ya` yang sudah berbau kesyirikan dan juga sebagai wujud pertaubatan saya. Semoga Allah senantiasa menerima taubat dan mengampuni segala dosa-dosa saya yang lalu (Amin ya robbal ‘alamin)”
  (Dinukil dan diketik ulang dengan gubahan seperlunya dari buku “Buku Putih Kyai NU” oleh Kyai Afrokhi Abdul Ghoni, Pendiri dan Pengasuh Ponpes Rohmatulloh-Kediri-, mantan A’wan Syuriah MWC NU Kandangan Kediri)
  catatan: Note ini ditulis hanya semata-mata sebagai nasehat, bukan karena ada alasan sentimen atau kebencian terhadap sebuah kelompok. Silahkan nukil dan share serta pergunakan untuk kebutuhan dakwah ilalloh.
  -Abu Shofiyah Aqil Azizi- jazahullah khairan
  Artikel http://www.muslim.or.id

  1. saya adalah orang yg sgt fanatik dg NU, marhabanan dan tahlilan adlh hobi saya (dalil2’nya sudah jelas). bagi saya pribadi,wahabi itu memang harus ada, salah satunya sebagai perlawanan gerakan Syiah yg sgt militan didalam menyebarkan fahamnya. pesanku, jgm mudah menyesat-nyesatkan orang yac brow.,

   1. @SS… kalo anda dari NU mestinya anda tau… Syi’ah Wahabi itu sami mawon, satu badan beda baju
    misi mereka sama tapi caranya saja yg beda, makanya diliat ajaran dan sifat sifat mereka dan banyak persamaannya klo dilihat sepintas ya…kelihatannya bermusuhan tapi itu semua trik saja, klo ga percaya tanya sutradaranya yaitu : Zionis

 4. aswaja sipp,,,,, anti koleksi ulama2 kontroversial dgn 1001 cacat/cela,,,,,,

  kenapa pilih ULAMA YG MERAGUKAN/CACAT/TERCELA/KONTROVERSIAL kalo yg lebih PINTAR,CERDAS,WARAS,TANPA CELA saja banyak,,,,!!

  ummatipress,, lanjutkan,,,!!

  “Sampai
  kapan kalian takut untuk menyebut
  dari orang yang jahat?? Sebutkanlah
  dia dengan apa yang ada padanya
  sehingga manusia bisa
  mewaspadainya”

 5. Ichwani fiddien,
  Saat dulu ana membaca buku K.H.Sirojuddin Abbas dalam i’tiqod ahlussunnah waljamaah terbayang kesesatan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, namun qodarullah, saat berada di toko buku ana lihat ada buku berjudul Membela Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah karangan Abu Ubaidah As-sidawi penerbit Salwa Press. Alhamdulillah persepsi tersebut berubah 180 derajat. Hal ini juga terjadi dengan Ustad di tempat ana tinggal, Beliau lulusan Mesir, Beliau sangat membenci Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Setelah membaca buku yang ana pinjamkan tentang Ibnu Taimiyah di atas, alhamdulillah berubah 180 derajat dan Beliau minta untuk dibelikan, agar dibagikan kepada teman-2nya, qodarullah sampai hari ini ana belum dapatkan kembali buku tersebut di toko buku. Bagi ichwan yang tahu tentang buku tersebut, tolong informasikan ke ana, gambar bukunya silahkan lihat di link ini http://www.rumaisha.com/aqidah/556-membela-syaikhul-islam-ibnu-taimiyah.html
  Untuk perbandingan artikel di atas, silahkan klik link berikut ini http://hijrahdarisyirikdanbidah.blogspot.com/2011/03/koreksi-untuk-kh-sirajuddin-abbas-yang.html
  atau link berikut
  http://firanda.com/index.php/artikel/6-sirah/227-haruskah-membenci-ibnu-taimiyyah-padahal-ibnu-hajar-al-asqolaani-dan-para-ulama-syafiiyah-terkmuka-lainnya-telah-memuji-ibnu-taimiyyah-dengan-pujian-setinggi-langit
  Mudah-mudahan Allah Subhaana Huwata’ala memberikan Rahmat, taufiq & hidayah-Nya kepada kita semua.

 6. inilah fitnah yang sebenarnya yaitu wahabi annjd, mereka berbaju islam,berkedok memurnikan islam,tapi tanpa melihat secara sempurna islam itu sendiri, jadi dunia jadi kacau balau,gol mereka seakan -akan paling benar dalam berislam, ibadahnya katany mengikuti nabi,para sahabat nabi,tabiin, tapi prakteknya berani mengkafirkan imam buhori,berani menentang umar lantaran umar sholat taroweh 20 rakaat,mereka anggap umar bid’ah padahal solah berjama’ah 11 raakaat pun bid’ah karena Nabi SAW tdka pernah menyuruh taroweh dimasjid apalagi berjama’ah.pokoke kacau balau deh, seperti kacaunya para ulama-lama mekah yang berantem karena merasa paling benar,…terus gmana dong dunia ini…umat islam terus diobok-obok dari dalam (wahabi) mungkinkan dibelakangnyaa ada yahudi.yang tdk pernah senang akan kebesaran Islam….satu kata dari saya”Allahu Akabar” mudah-mudahan semua golongan yang berhaluan ahlussunnah waljama’ah merapat..dan kiata selesaikan bareng-bareng masalah aliran Wahabi ini….trims

 7. betul, setelah saya jelajahi dunia maya…memang Salafi Wahabi ini menjadi topik hangat di kalangan aswaja. termasuk saudara2 kita di Pakistan yg sibuk membendung ajaran ini. Dari situs2 mereka pula saya mendapati, ternyata praktek tawasul itu dilakukan oleh para ahlul bait, bahkan Imam Ali Zainal Abidin pun melakukan praktik tawasul ini….dan diperlihatkan scan kitab2 yg mengetengahkan ttg tawasul yg dilakukan Imam Ali Zainal Abidin dan para ahlul bait…

  alhamdulillah…

 8. kitab Nihayah Al-Arab Fi Funun Al-Adab karya As-Syeikh Syihabuddin An-Nuwairy wafat 733H cetakan Dar Al-Kutub Al-Misriyyah adalah kitab yang sangat langka, suatu ketika waktu saya berkunjung ke perpustakaan pon.pes agung Lirboyo Kediri, saya terkesan ada orang yg sangat tua yang mengaku berasal dari daerah demak. Dan beliau bertanya: “kang teng mriki terose wonten kitab nahayatu arob?” (kang, katanya di sini ada kitab nihayatul arob). “ngapunten pak cobi jenengan padosi”. (tidak tahu pak, coba anda cari). Jawab saya. Kemudian beliau mencari, setelah ketemu beliau manggut-manggut tersenyum kemudian menutup kitab dan langsung berpamitan. Selepas beliau keluar saya langsung memburu kitab tersebut (karena kitab tersebut di letakkan di pojok dan tidak begitu menarik karena banyak yang menganggap hanya kitab tarikh biasa), saya buka dan Masya Alloh ternyata kitab tersebut bukan hanya kitab tarikh biasa, tapi adalah kitab yang multi komplit, mulai rahasia tanaman, rahasia binatang, ilmu perbintangan/falak, ilmu ketatanegaraan, ilmu Fiqih dan lain sebagainya. Sampai sekarang saya terkenang dengan orang tersebut dan menghaturkan ribuan terima kasih telah menuntun saya mengetahui khazanah indah islam dalam kitab tersebut. Matur nuwun ingkang kathah.
  Wallohu a’lam

 9. sy pernah ketemu seorang salafi-wahabi disuatu forum yang dengan bangga membantah bahwa ibnu taimiyah tobat….dia bilang cerita tersebut hoax…

  sepertinya orang2 seperti itu dah didoktrin habis, sampe gak bisa dan gak mau meneiram kebenaran yang disampaikan…mungkin karena kesombongan yang teramat sangat kali ya, sampe hati dan akal tertutup seperti itu?

  1. betul kang alfaqir, tapi sayang sudah tobat kembali menyimpang sampai wafatnya, dan akhirnya jadi inspirator munculnya faham Wahabi dari Najd. Dan benra terbukti fitnah Islam datang dari Najd, sampai sekarang Umat Islam di seluruh dunia disibukkan mengurusi fitnah2 Wahabi terhadap Islam. Tapi walaupun bagaimanapun semua kebatilan pasti akan ada akhirnya, mungkin menunggu Imam Mahdi dan Nabi Isa turun membereskan fitnah Wahabi, mengingat Wahabi juga membuat Bid’ah Aqidah yaitu Tauhid Trinitas.

   Semoga pihak2 yg berjuang melawan fitnah Wahabi selalu dikarunia kesehatan dan pahala yg besar di sisi Allah Swt, aaamiinnn…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.