Fadhilah dan Amalan Bulan Muharram

Peringatan Malam ke 27 Bulan Suci Ramadan di Sanandaj Iran
Loading...

Hijrah merupakan perjuangan monumental yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Mereka rela meninggalkan segala harta, termasuk rumah dan perabotnya, menuju Yatsrib yang kemudian dikenal sebagai Madinah. Mereka rela meninggalkan tanah air menuju tanah yang tidak jelas peluang bisnis maupun ladang pekerjaan di sana. Bahkan lebih dari itu, dengan hijrah tidak sedikit para sahabat yang mempertaruhkan nyawa mereka. Termasuk Rasulullah SAW dan Abu Bakar, yang dikejar dan diburu hidup atau mati.

Tanpa hijrah, mungkin tidak ada peradaban Islam yang dimulai Rasulullah dari Madinah. Tanpa hijrah, mungkin tidak akan ada kemenangan demi kemenangan yang diraih Rasulullah dan para sahabatnya hingga mampu memfutuhkan Makkah dan menyebarkan Islam ke seluruh jazirah Arab. Hingga sekarang Islam dipeluk oleh lebih dari 1,2 milyar penduduk bumi.

Karena itulah, ketika Umar bin Khatab hendak menentukan tahun baru Islam, beliau memilih Muharam sebagai bulan pertama. Hijrah yang diambil sebagai titik tolak peradaban Islam. Maka kalender Islam pun disebut sebagai kalender hijriyah.

_*Fadilah dan Amalan Bulan Muharram*_

*1. Termasuk Empat Bulan Haram (Suci)*

Allah berfirman,

Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus.. (QS. At-Taubah: 36)

Yang dimaksud empat bulan haram adalah

1. Dzul Qadah,
2. Dzulhijjah,
3. Muharram (tiga bulan ini berurutan), dan
4. Rajab.

Pada bulan-bulan ini, dilarang berperang karena disucikannya keempat bulan tersebut.

Oleh karena itu, ia juga dinamakan Syahrullah Asham , yang artinya Bulan Allah yang Sunyi karena larangan berperang itu.

Dari Abu Bakar ra, bahwa Nabi SAW bersabda,

Sesungguhnya zaman berputar sebagai mana ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Satu tahun ada dua belas bulan. Diantaranya ada empat bulan haram (suci), tiga bulan berurutan: Dzul Qodah, Dzulhijjah, dan Muharram, kemudian bulan Rajab suku Mudhar, antara Jumadi Tsani dan Syaban. (HR. Al Bukhari dan Muslim)

*2. Dinamakan Syahrullah atau Bulan Allah*

Dari Abu Hurairah ra, Nabi SAW bersabda,

Sebaik-baik puasa setelah Ramadlan adalah puasa di bulan Allah, bulan Muharram. (HR. Muslim)

Dalam Syarah Shahih Muslim, Imam An Nawawi menyebutkan bahwa, _Hadits ini menunjukkan bahwa Muharram adalah bulan yang paling mulia untuk melaksanakan puasa sunnah._

Sementara Imam As Suyuthi menjelaskan bahwa berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Nama-nama bulan lainnya sudah ada di zaman jahiliyah. Sementara dulu, orang jahiliyah menyebut bulan Muharram ini dengan nama Shafar Awwal. Kemudian ketika Islam datanng, Allah ganti nama bulan ini dengan Al Muharram, sehingga nama bulan ini Allah sandarkan kepada dirinya (Syahrullah).

*3. Bulan Kemenangan Musa atas Firaun*

Dari Ibnu Abbas ra, beliau menceritakan,

. .

Ketika Nabi SAW tiba di Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa di hari Asyura. Beliau bertanya, Hari apa ini? Mereka menjawab, Hari yang baik, hari di mana Allah menyelamatkan Bani Israil dari musuhnya, sehingga Musa-pun berpuasa pada hari ini sebagai bentuk syukur kepada Allah. Akhirnya Nabi SAW bersabda, Kami (kaum muslimin) lebih layak menghormati Musa dari pada kalian. kemudian Nabi SAW berpuasa dan memerintahkan para sahabat untuk puasa. (HR. Al Bukhari)

*4. Disunnahkan Puasa Asyura*

Pada hari Asyura tersebut, tanggal 10 Muharram, disunnahkan untuk melaksanakan puasa.

Dari Humaid bin Abdir Rahman, ia mendengar Muawiyah bin Abi Sufyan ra berkata: Wahai penduduk Madinah, di mana ulama kalian? Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

_Ini hari Asyura, dan Allah SWT tidak mewajibkan puasa kepada kalian di hari itu, sedangkan saya puasa, maka siapa yang mau puasa hendaklah ia puasa dan siapa yang mau berbuka hendaklah ia berbuka._ (HR Bukhari)

Adapun keutamaan puasa Asyura tersebut sebagaimana diriwayatkan dalam hadits dari Abu Qatadah, _bahwa puasa tersebut bisa menghapus dosa-dosa kita selama setahun yang telah lalu_ (HR Muslim 2/819)

Imam An Nawawi ketika menjelaskan hadits di atas beliau berkata:

_Yang dimaksud dengan kaffarat (penebus) dosa adalah dosa-dosa kecil, akan tetapi jika orang tersebut tidak memiliki dosa-dosa kecil diharapkan dengan shaum tersebut dosa-dosa besarnya diringankan, dan jika ia pun tidak memiliki dosa-dosa besar, Allah akan mengangkat derajat orang tersebut di sisi-Nya._

*5. Disunnahkan Puasa Tasu’a agar Berbeda dengan Yahudi*

Rasulullah memerintahkan untuk berpuasa tanggal 9 Muharram untuk membedakan diri dengan orang Yahudi yang hanya melaksanakan puasa tanggal 10 Muharram.

Dari Ibnu Abbas ra, ia berkata: pada saat Rasulullah SAW melaksanakan puasa Assyura dan memerintah para sahabat untuk melaksanakannnya, mereka berkata,
_Wahai Rasulullah hari tersebut (assyura) adalah hari yang diagung-agungkan oleh kaum Yahudi dan Nashrani_. Maka Rasulullah SAW bersabda, _Insya Allah jika sampai tahun yang akan datang aku akan puasa pada hari kesembilannya_.

Ibnu Abbas berkata, _Rasulullah SAW meninggal sebelum sampai tahun berikutnya_ (HR Muslim 1134)

Rasulullah SAW bersabda, _Puasalah kalian pada hari assyura dan berbedalah dengan orang Yahudi. Puasalah kalian sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya._ (HR Ath-Thahawy dan Baihaqy serta Ibnu Huzaimah)

*6.Puasa Sunnah tanggal 11 Muharram*

Sebagian ulama berpendapat, dianjurkan melaksanakan puasa tanggal 11 Muharram, setelah puasa Asyura.

Puasalah hari Asyura dan jangan sama dengan model orang Yahudi. Puasalah sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. (HR. Ahmad, Al Bazzar).

Hadis ini juga dikuatkan hadis lain, yang diriwayatkan Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra dengan lafadz:

Puasalah sehari sebelumnya dan sehari sesudahnya.

Sementara Imam Ahmad mengatakan, _Jika awal bulan Muharram tidak jelas maka sebaiknya puasa tiga hari: (tanggal 9, 10, dan 11 Muharram)_,

loading...

Ibnu Sirrin menjelaskan demikian. Beliau mempraktekkan hal itu agar lebih yakin untuk mendapatkan puasa tanggal 9 dan 10.

*7. Meluaskan Belanja pada Hari Asyura*

Dari hadits Abi Said Al Khudhri ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, Siapa yang meluaskan belanja kepada keluarganya pada hari Asyura, maka Allah akan meluaskan atasnya belanja selama setahun.

Yang menshahihkan hadis tsb di antaranya adalah Zainuddin Al-Iraqi dan Ibnu Nashiruddin.

As Suyuthi dan Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan bahwa karena begitu banyaknya jalur periwayatan hadits ini, maka derajat hadits ini menjadi hasan bahkan menjadi shahih.

*8. Bersedekah pada Hari Asyura*

Rasulullah bersabda, Siapa yang puasa hari Asyura, dia seperti puasa setahun. Dan siapa yang bersedekah pada hari itu, dia seperti bersedekah selama setahun.

Pada hari itu juga disunnahkan untuk bersedekah, menurut kalangan mazhab Maliki.

*9. Puasa pada 10 hari pertama bulan Muharram*

Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurariroh berkata, Rasulullah SAW bersabda:
_Puasa yang paling afdhol setelah bulan Ramadhan adalah bulan Allah al Muharram dan shalat yang paling afdhol setelah shalat fardhu adalah shalat malam._

Didalam Syarhnya, Imam Nawawi mengatakan bahwa bulan ini (Muharram) adalah bulan yang paling utama untuk berpuasa.

Ada pendapat ulama yang menyebutkan bahwa yang paling utama untuk berpuasa dari bulan Muharram ini adalah sepuluh hari pertama, sebagaimana dikatakan al Mardawi didalam kitab al Inshaf _bahwa yang paling utama dari bulan Muharram adalah hari kesepuluh atau Asyura lalu hari kesembilan atau tasua lalu sepuluh hari pertama_.

Ibnu Rajab didalam kitab Lathaif al Maarif juga menyebutkan bahwa yang paling utama dari bulan Allah al Muharram adalah _sepuluh hari pertama_.

Kemudian juga dinukil dari Abi Utsman an Nahdiy berkata bahwa mereka menganggungkan sepuluh hari yang tiga, yaitu : _sepuluh hari pertama bulan Ramadhan, sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah dan sepuluh hari pertama bulan Muharram_.

*10. Doa Akhir Tahun*

Bacalah doa ini tiga kali saat menjelang akhir tahun baru Islam, bisa dilakukan sesudah ashar atau sebelum maghrib pada tanggal 29 atau 30 Dzulhijah. Dengan doa ini kita memohon ketika kita akan mengakhiri perjalanan tahun yang akan ditinggalkan ini akan mendapatkan ampunan dari Allah Swt. atas perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh-Nya, dan apabila dalam tahun yang akan ditinggalkannya itu ada perbuatan-perbuatan yang diridhai oleh Allah Swt yang kita kerjakan, maka mohonlah agar amal shaleh tersebut diterima oleh Allah Swt.

_Doa Akhir Tahun_

Bismillaahir-rahmaanir-rahiim

Wa shallallaahu ala sayyidinaa Muhammadin wa alaa aalihi wa shahbihii wa sallam.

Allaahumma maa amiltu fi haadzihis-sanati mimmaa nahaitani anhu falam atub minhu wa lam tardhahu wa lam tansahu wa halamta alayya bada qudratika alaa uquubati wa daautani ilattaubati minhu bada jurati alaa masiyatika fa inni astaghfiruka fagfirlii wa maa amiltu fiihaa mimma tardhaahu wa waadtani alaihits-tsawaaba fasalukallahumma yaa kariimu yaa dzal-jalaali wal ikram an tataqabbalahuu minni wa laa taqtha rajaai minka yaa karim, wa sallallaahu alaa sayyidinaa Muhammadin Nabiyyil ummiyyi wa alaa aalihii wa sahbihii wa sallam
.
Artinya:

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
Semoga Allah melimpahkan rahmat dan keselamatan kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW,beserta para keluarga dan sahabatnya. Ya Allah, segala yang telah ku kerjakan selama tahun ini dari apa yang menjadi larangan-Mu, sedang kami belum bertaubat, padahal Engkau tidak melupakannya dan Engkau bersabar (dengan kasih sayang-Mu), yang sesungguhnya Engkau berkuasa memberikan siksa untuk saya, dan Engkau telah mengajak saya untuk bertaubat sesudah melakukan maksiat. Karena itu ya Allah, saya mohon ampunan-Mu dan berilah ampunan kepada saya dengan kemurahan-Mu.

Segala apa yang telah saya kerjakan, selama tahun ini, berupa amal perbuatan yang Engkau ridhai dan Engkau janjikan akan membalasnya dengan pahala, saya mohon kepada-Mu, wahai Dzat Yang Maha Pemurah, wahai Dzat Yang Mempunyai Kebesaran dan Kemuliaan, semoga berkenan menerima amal kami dan semoga Engkau tidak memutuskan harapan kami kepada-Mu, wahai Dzat Yang Maha Pemurah.

Dan semoga Allah memberikan rahmat dan kesejahteraan atas penghulu kami Muhammad, Nabi yang Ummi dan ke atas keluarga dan sahabatnya.

*11. Doa Awal Tahun*

Bacalah doa ini tiga kali saat kita memasuki tanggal 1 Muharam. Bisa dilakukan selepas maghrib atau pun sesudahnya. Dengan doa ini kita sebagai Mumin memohon kepada Allah Swt. agar dalam memasuki tahun baru ini kita dapat meningkatkan amal kebajikan dan ketaqwaan.

Doa Awal Tahun

Bismillaahir-rahmaanir-rahiim
Wa shallallaahu alaa sayyidinaa Muhammadin wa alaa aalihi wa shahbihii wa sallam.
Allaahumma antal-abadiyyul-qadiimul-awwalu, wa alaa fadhlikal-azhimi wujuudikal-muawwali, wa haadza aamun jadidun qad aqbala ilaina nasalukal ishmata fiihi minasy-syaithaani wa auliyaaihi wa junuudihi walauna alaa haadzihin-nafsil-ammaarati bis-suui wal-isytighaala bimaa yuqarribuni
ilaika zulfa yaa dzal-jalaali wal-ikram yaa arhamar-raahimin, wa sallallaahu alaa sayyidina Muhammadin nabiyyil ummiyyi wa alaa aalihi wa shahbihii wa sallam
.
Artinya:

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keselamatan kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya.
Ya Allah Engkaulah Yang Abadi, Dahulu, lagi Awal. Dan hanya kepada anugerah-Mu yang Agung dan Kedermawanan-Mu tempat bergantung.

Dan ini tahun baru benar-benar telah datang. Kami memohon kepada-Mu perlindungan dalam tahun ini dari (godaan) setan, kekasih-kekasihnya dan bala tentaranya. Dan kami memohon pertolongan untuk mengalahkan hawa nafsu amarah yang mengajak pada kejahatan,agar kami sibuk melakukan amal yang dapat mendekatkan diri kami kepada-Mu wahai Dzat yang memiliki Keagungan dan Kemuliaan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keselamatan kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW, Nabi yang ummi dan ke atas para keluarga dan sahabatnya.

*Tahun baru 1 Muharram 1438* insyaallah jatuh pada hari *Ahad tanggal 2 Oktober 2016* (sesuai kalender/metode hisab).

Dirangkum oleh Faiz Basori

Loading...

You might like

About the Author: admin

KOLOM KOMENTAR ANDA :